Tag: 12:4

Mười Cách Chúng Ta Nhờ Cậy Vào Ân Điển Chúa

* Chúng ta được cứu bởi ân điển. Cách duy nhất để vào Thiên đàng là qua cánh cửa ân điển. Bạn không thể có được ân điển bằng công sức của mình. Bạn không thể làm để được nó. Bạn không thể mua nó. (Ê-phê-sô 2:8-9)

Bạn Là Một Phần Quan Trọng Trong Thân Của Đấng Christ

“Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau.” (Rô-ma 12:4-5 BTT)

Đừng Chần Chờ Vâng Lời Chúa

“Tôi lật đật, không chậm trễ mà vâng theo các điều răn Chúa.” (Thi thiên 119:60)

Thay Đổi Cần Có Cộng Đồng Giúp

“Cũng như thân thể chúng ta có nhiều phần và mỗi phần đều có một chức năng đặc biệt, thì thân thể của Đấng Christ cũng vậy. Chúng ta là nhiều phần của một thân, và tất cả chúng ta đều thuộc về nhau.” (Rô-ma 12:4-5 NLT, ấn bản thứ hai)

Đừng Chần Chờ Vâng Lời Chúa

“Tôi lật đật, không chậm trễ mà vâng theo các điều răn Chúa.” (Thi thiên 119:60)

Thay Đổi Cần Có Cộng Đồng Giúp

“Cũng như thân thể chúng ta có nhiều phần và mỗi phần đều có một chức năng đặc biệt, thì thân thể của Đấng Christ cũng vậy. Chúng ta là nhiều phần của một thân, và tất cả chúng ta đều thuộc về nhau.” (Rô-ma 12:4-5 NLT, ấn bản thứ hai)