Tag: ngôn 15:28

Khi Bạn Giận Dữ, Hãy Dịu Lại Và Suy Nghĩ

“Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận” (Gia-cơ 1:19b)

Khi Bạn Giận Dữ, Hãy Dịu Lại Và Suy Nghĩ

“Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận” (Gia-cơ 1:19b)