Tag: ngôn 24:3

Lập Ngân Sách: Nắm Vững Tình Hình Tài Chánh

“Nhờ sự khôn ngoan, cửa nhà được xây cất nên, Và được vững vàng bởi sự thông sáng;” (Châm ngôn 24:3)

Lập Ngân Sách: Nắm Vững Tình Hình Tài Chánh

“Nhờ sự khôn ngoan, cửa nhà được xây cất nên, Và được vững vàng bởi sự thông sáng;” (Châm ngôn 24:3)