Tag: Phi-e-rơ 1:7

Mục Đích Sau Những Nan Đề Của Bạn

“Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa,” (1 Phi-e-rơ 1:7a)

Thử Thách Thử Nghiệm Đức Tin Của Bạn

“Sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa.” (I Phi-e-rơ 1:7a – BTT)

Đức Tin Của Bạn Đang Được Thử Luyện

“Sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa.” (I Phi-e-rơ 1:7a – BTT)