Tag: Rô-ma 12:5

Nếu Bạn Là Con Của Chúa, Bạn Được Nối Kết Với Một Gia Đình

“Chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau.” (Rô-ma 12:5b, BTT)

Nếu Bạn Là Con Của Chúa, Bạn Được Nối Kết Với Một Gia Đình

“Chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau.” (Rô-ma 12:5b, BTT)