Tag: Rô-ma

“Chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau.” (Rô-ma 12:5b, BTT)

“Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót.” (Lu-ca 6:36 BTT)

“Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót.” (Lu-ca 6:36 BTT)

“Hãy để Đức Thánh Linh thay đổi tâm chí bạn.” (Ê-phê-sô 4:23)

“Đừng bao giờ thiếu nhiệt thành, nhưng phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.” (Rô-ma 12: 11-12 NIV)