Tag: Rô-ma

“Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót.” (Lu-ca 6:36 BTT)

“Hãy để Đức Thánh Linh thay đổi tâm chí bạn.” (Ê-phê-sô 4:23)

“Đừng bao giờ thiếu nhiệt thành, nhưng phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.” (Rô-ma 12: 11-12 NIV)

“Đừng yêu giả vờ. Lòng yêu thương phải cho thành thật. Ghét điều sai. Giữ giữ lấy điều tốt. Hãy yêu thương nhau bằng tình thương chân chính, và hãy vui mừng vinh danh nhau.” (Rô-ma 12:9-10 NLT, ấn bản thứ hai)

“Cũng như thân thể chúng ta có nhiều phần và mỗi phần đều có một chức năng đặc biệt, thì thân thể của Đấng Christ cũng vậy. Chúng ta là nhiều phần của một thân, và tất cả chúng ta đều thuộc về nhau.” (Rô-ma 12:4-5 NLT, ấn bản thứ hai)

https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=5021ff8fab&mc_eid=UNIQID
Để Biết Mình Sẽ Đi Đâu,
Hãy Đánh Giá Xem Mình Đang Ở Đâu
Mục Sư Rick Warren

“Chớ có ý nghĩ quá cao về mình, nhưng mỗi người phải khiêm tốn tự xét đúng theo mức độ đức tin mà Chúa đã ban cho mỗi người.” Rô-ma 12:3b

Điều cản trở đầu tiên và lớn nhất để thay đổi bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống là sự kiêu ngạo.

Thực tế là, không ai có tất cả mọi sư. Tôi không hoàn hảo. Bạn cũng không. Vị Giáo Hoàng cũng không. Kinh Thánh chép rằng không có gì hoàn hảo trên trái đất ngoại trừ Lời của Đức Chúa Trời. Mọi thứ trên hành tinh này đều đã bị hư hỏng vì tội lỗi.

Nhưng con người thường muốn người khác coi mình là hay, là giỏi trong mọi khía cạnh. Vấn đề là, nếu bạn muốn có sự thay đổi lâu dài trong cuộc sống của mình, trước tiên bạn phải khiêm tốn xét kỹ con người thật của mình ra sao và phải thừa nhận rằng bạn không toàn hảo. Bạn phải thừa nhận rằng bạn có gặp khó khăn về tài chính, về sức khỏe, hoặc bất cứ một tranh chấp nội tâm nào đang xảy ra trong bạn.

“Chớ có ý nghĩ quá cao về mình, nhưng mỗi người phải khiêm tốn tự xét đúng theo mức độ đức tin mà Chúa đã ban cho mỗi người.” Rô-ma 12:3b

Bạn có sẵn sàng hỏi những người gần gũi nhất với bạn rằng, “Tôi cần thay đổi điều gì?” Bạn có can đảm để yêu cầu người khác trung thực về bạn và với bạn không?

Tại sao việc này lại quan trọng đến vậy? Bởi vì bạn chỉ có thể quản lý những gì bạn đo lường được. Nếu bạn không biết mức độ đức tin của mình, bạn không thể lớn lên trong đức tin. Nếu bạn không biết sức lực của mình cỡ nào, bạn không thể phát triển về mặt sức khỏe. Nếu bạn không biết khả năng về mặt tài chính, bạn không thể đặt mục tiêu tài chính. Nếu bạn không biết mức độ tinh thần hoặc địa vị hoặc sự liên quan, thì bạn không thể phát triển ở những lãnh vực đó. Bạn chỉ có thể quản lý những gì bạn đo lường.

Có một điều cũng quan trọng là nên ghi lại sự tiến triển của những mục tiêu đã đề ra. Nếu bạn đặt ra một số mục tiêu về sức khỏe, về tài chính hoặc bất kỳ mục tiêu nào khác, hãy ghi lại sự tiến triển trong cả năm để bạn có thể đo lường mức tăng trưởng của mình.

Hãy lượng giá xem mình đang ở đâu để có thể biết mình nên đi đâu.

Thảo Luận

Bạn có thể nói chuyện với ai một cách công khai và trung thực?

Bạn cần đánh giá những lĩnh vực nào trong cuộc sống để có thể đặt mục tiêu thiết thực cho sự thay đổi?

Bạn có thể theo dõi sự tăng trưởng và tiến bộ của mình bằng cách nào?

============================================================
** Facebook (https://www.facebook.com/pastorrickwarren?mc_cid=5021ff8fab&mc_eid=UNIQID)
** Twitter (https://twitter.com/RickWarren?mc_cid=5021ff8fab&mc_eid=UNIQID)
** Link (https://www.instagram.com/pastorrickwarren/?mc_cid=5021ff8fab&mc_eid=UNIQID)
** Website (http://pastorrick.com/?mc_cid=5021ff8fab&mc_eid=UNIQID)
Copyright © Pastor Rick’s Daily Hope. All rights reserved.
Niềm Hy Vọng Hằng Ngày của Mục Sư Rick Warren. Tác giả giữ bản quyền.

www.PastorRick.com
https://global.pastorrick.com/vietnamese/?mc_cid=5021ff8fab&mc_eid=UNIQID

** Forward this email to a friend: (http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=1c26ac5d0ec75ee97912c147d&id=5021ff8fab&e=2141c9ae6f)
** Chuyển tiếp email này cho bạn bè: (http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=1c26ac5d0ec75ee97912c147d&id=5021ff8fab&e=2141c9ae6f)
** (http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=1c26ac5d0ec75ee97912c147d&id=5021ff8fab&e=2141c9ae6f)

Nếu bạn muốn đăng ký cho “Niềm Hy Vọng Hằng Ngày” bằng tiếng Việt, xin nhấn ** HERE (https://global.pastorrick.com/vietnamese/?mc_cid=5021ff8fab&mc_eid=UNIQID)
ở đây, sau đó điền địa chỉ điện thư, tên họ của bạn, và nhấn vào “Subscribe to list” để đăng ký vô danh sách.

This email was sent to [email protected] (mailto:[email protected])
why did I get this? (https://pastorrick.us5.list-manage.com/about?u=1c26ac5d0ec75ee97912c147d&id=dfe90b84fb&e=2141c9ae6f&c=5021ff8fab) unsubscribe from this list (https://pastorrick.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=1c26ac5d0ec75ee97912c147d&id=dfe90b84fb&e=2141c9ae6f&c=5021ff8fab) update subscription preferences (https://pastorrick.us5.list-manage.com/profile?u=1c26ac5d0ec75ee97912c147d&id=dfe90b84fb&e=2141c9ae6f&c=5021ff8fab)
Pastor Rick’s Daily Hope . PO Box 80448 . Rancho Santa Margarita, CA 92688 . USA