Young handsome man sitting in the woods and using a digital touch screen tablet, wi-fi connection and freedom concept

Bạn Có Biết Ơn Về Ân Điển Không? Vậy Thì Hãy Ban Cho


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=56f08345c9&mc_eid=UNIQID
Bạn Có Biết Ơn Về Ân Điển Không? Vậy Thì Hãy Ban Cho
Mục Sư Rick Warren

“ (https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,46,9:7%22%20%5Co%20%22Share%20Verse&mc_cid=56f08345c9&mc_eid=UNIQID) Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành.” (2 Cô-rinh-tô 9:7-8 BTT)

Bạn có căng thẳng khi nghe mục sư nói về việc dâng hiến không? Nếu có thì bạn không thật sự hiểu ân điển.

Nếu bạn muốn đo lường bạn hiểu biết và biết ơn đối với ân điển của Đức Chúa Trời bao nhiêu, chỉ cần xem việc dâng hiến của bạn. Bạn không thể giống như Chúa Jesus Christ cho đến khi nào bạn rộng rãi với thì giờ, tiền bạc và những gì bạn có. Không có bằng chứng nào lớn hơn để chứng tỏ bạn hiểu biết ân điển hơn là khi bạn nhân hậu và rộng rãi với người khác và với Chúa trong tình yêu thương.

Kinh Thánh dạy rằng:
“ (https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,46,9:7%22%20%5Co%20%22Share%20Verse&mc_cid=56f08345c9&mc_eid=UNIQID) Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành.” (2 Cô-rinh-tô 9:7-8 BTT)

Khi bạn dâng hiến một cách vui lòng, rời rộng và dồi dào thì Chúa sẽ lo tất cả nhu cầu của bạn, trong tất cả mọi lúc.

Rô-ma 8:32 nói rằng: “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (BTT)

Sự thật là bạn không sở hữu gì cả. Tất cả những gì bạn có là Chúa cho mượn 60, 70, or 80 năm.

Chúa không cần tiền của bạn. Chúa muốn bạn giống như Ngài. Và bạn trở nên giống như Chúa Jesus hơn khi bạn ban cho một cách rộng rãi và vui lòng.

Thảo Luận

Thì giờ hoặc tiền bạc, cái nào bạn thấy khó dâng cho Chúa hơn? Tại sao?

Theo bạn nghĩ, “dâng hiến một cách vui lòng” có nghĩa gì?

Làm thế nào bạn có thể bày tỏ lòng biết ơn của bạn đối với sự ban cho ân điển miễn phí của Ngài?