Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Làm thế nào tôi có thể chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân?


Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.
Ma-thi-ơ 22:37
Preparing oneself for marriage biblically is the same as preparing for any life endeavor. There is a principle that should govern all aspects of our lives as born-again believers: “Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind” (Matthew 22:37). This is not a flippant command. It is the centerpiece of our lives as believers. It is choosing to focus upon God and upon His Word with our whole heart so that our soul and our mind are occupied with the things that will please Him.
Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.
I Cô-rinh-tô 10:31
The relationship we have with God through the Lord Jesus Christ is what puts all other relationships into perspective. The marriage relationship is based upon the model of Christ and His church (Ephesians 5:22-33). Every aspect of our lives is governed by our commitment as believers to live according to the commandments and precepts of the Lord. Our obedience to God and to His Word equips us to fulfill our God-given roles in marriage and in the world. And the role of every born-again believer is to glorify God in all things (1 Corinthians 10:31).
Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình,
II Ti-mô-thê 3:16
In order to prepare yourself for marriage, to walk worthy of your calling in Christ Jesus, and to become intimate with God through His Word (2 Timothy 3:16-17), focus upon obedience in all things. There is no easy plan to learn to walk in obedience to God. It is a choice we must make every day to put aside worldly viewpoints and follow God instead. Walking worthy of Christ is to submit ourselves in humility to the only Way, the only Truth and the only Life on a day-by-day, moment-by-moment basis. That is the preparation every believer needs to be ready for the great gift we call marriage.
A person who is spiritually mature and walking with God is more prepared for marriage than anyone else. Marriage demands commitment, passion, humility, love, and respect. These traits are most evident in a person who has an intimate relationship with God. As you prepare yourself for marriage, focus on allowing God to shape you and mold you into the man or woman He wants you to be (Romans 12:1-2). If you submit yourself to Him, He will enable you to be ready for marriage when that wonderful day arrives.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 22:37 - Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.
I Cô-rinh-tô 10:31 - Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.
II Ti-mô-thê 3:16 - Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình,
Rô-ma 12:1 - Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.