Tag: thiên

“Tôi sẽ chẳng để điều gì đê mạt trước mặt tôi; Tôi ghét công việc kẻ bất trung: Việc ấy sẽ không dính vào tôi.” (Thi thiên 101:3 BTT)

Ðể con biết đời con mỏng manh là thế nào.’” (Thi thiên 39:1-4)

“Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8)

“Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:15a)

“Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi. Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (II Cô-rinh-tô 12:8-9a)

Ðể con biết đời con mỏng manh là thế nào.’” (Thi thiên 39:1-4)