Tag: thiên

Chúa Phán “Có Sao Đến Vậy”

“Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8)

Năm Cách Để Thư Giãn Trong Ân Điển Chúa

“Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:15a)

Làm Cách Nào Để Nhận Được Ân Điển?

“Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi. Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (II Cô-rinh-tô 12:8-9a)

Cách Sống Hạnh Phúc: Nắm Vững Lời Chúa

“…Giữ lấy Đạo Sự Sống…” (Phi-líp 2:15 BTT)

Cách Sống Hạnh Phúc: Nắm Vững Lời Chúa

“…Giữ lấy Đạo Sự Sống…” (Phi-líp 2:15 BTT)

Thói Quen Hạnh Phúc: Giữ Một Tấm Lòng Trong Sạch

“Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình! Được khỏa lấp tội lỗi mình! Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, Và trong lòng không có sự giả dối.” (Thi Thiên 32:1-2 BTT)