Tag: thiên

“Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.” – Gia-cơ 5:16 (BTT)

“Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.” – Gia-cơ 5:16 (BTT)

“Nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, Thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi!” (Thi thiên 27:13)

“Tôi lật đật, không chậm trễ, Mà gìn giữ các điều răn Chúa” (Thi Thiên 119:60)

“Đức Giê-hô-va binh vực tôi, tôi chẳng sợ; Loài người sẽ làm chi tôi?” (Thi Thiên 118:6)

“Xin Chúa chỉ dạy tôi con đường Ngài thì tôi sẽ giữ lấy. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hết lòng vâng theo điều đó.” (Thi thiên 119: 33-34 TLB)