Tag: thiên

Thói Quen Hạnh Phúc: Giữ Một Tấm Lòng Trong Sạch

“Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình! Được khỏa lấp tội lỗi mình! Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, Và trong lòng không có sự giả dối.” (Thi Thiên 32:1-2 BTT)

Bạn Có Thể Thay Đổi Cách Bạn Suy Nghĩ

“… Chúng tôi… bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.” (II Cô-rinh-tô 10:5b BTT)

Khi Bạn Bị Cám Dỗ, Chúa Muốn Giúp Bạn

“Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta: Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen ta.” (Thi thiên 50:15 BTT)

Đôi Khi Chúa Phán Qua Sự Yên Lặng 

“Khi Ngài ban cho bình an, ai sẽ làm cho rối loạn? Khi Ngài ẩn mắt mình, ai có thể thấy Ngài? Ngài làm như vậy hoặc cho dân tộc nào, hoặc cho người nào,” (Gióp 34:29) Bản dịch 1934

Bước Đầu Để Có Một Lương Tâm Trong Sạch

“Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời.” (Thi thiên 139:23-24 BTT)

Tại Sao Chúa Không Cho Bạn Biết Tại Sao Việc Đó Xảy Ra?

“Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài” (Thi thiên 37:7a BTT).