Tag: thương

“Chúng ta hãy xét và thử đường mình, trở về cùng Đức Giê-hô-va. Chúng ta hãy giơ lòng và tay lên đến Đức Chúa Trời trên trời. Chúng tôi đã phạm phép, đã bạn nghịch; Ngài đã chẳng dung thứ!” (Ca thương 3:40-42a BTT)

13 Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.” (Thi-Thiên 103:9-10, 13)

13 Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.” (Thi-Thiên 103:9-10, 13)

13 Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.” (Thi-Thiên 103:9-10, 13)

“Chúng ta hãy xét và thử đường mình, trở về cùng Đức Giê-hô-va. Chúng ta hãy giơ lòng và tay lên đến Đức Chúa Trời trên trời. Chúng tôi đã phạm phép, đã bạn nghịch; Ngài đã chẳng dung thứ!” (Ca thương 3:40-42a BTT)

“Chúng ta hãy xét và thử đường mình, trở về cùng Đức Giê-hô-va. Chúng ta hãy giơ lòng và tay lên đến Đức Chúa Trời trên trời. Chúng tôi đã phạm phép, đã bạn nghịch; Ngài đã chẳng dung thứ!” (Ca thương 3:40-42a BTT)