Tag: 119:60

“Tôi lật đật, không chậm trễ, Mà gìn giữ các điều răn Chúa” (Thi Thiên 119:60)

“Tôi lật đật, không chậm trễ mà vâng theo các điều răn Chúa.” (Thi thiên 119:60)

“Tôi lật đật, không chậm trễ, Mà gìn giữ các điều răn Chúa” (Thi Thiên 119:60)

“Tôi lật đật, không chậm trễ mà vâng theo các điều răn Chúa.” (Thi thiên 119:60)