Tag: 1:3

Bạn Có Cần Một Khởi Đầu Mới Không?

“Chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống [được ban cho sự sống mới – ND], là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em.” (I Phi-e-rơ 1:3-4)

Nhớ Một Cách Có Chọn Lọc: Tập Trung Vào Điều Tốt Đẹp

“Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời…vì anh chị em đã cộng tác.” (Phi-líp 1:3a, 5a BDM)

Càng Biết Ơn, Càng Sống Hạnh Phúc

“Mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi.” (Phi-líp 1:3 BTT)

Bạn Có Cần Một Khởi Đầu Mới Không?

“Chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống [được ban cho sự sống mới – ND], là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em.” (I Phi-e-rơ 1:3-4)

Mục Đích Sau Những Nan Đề Của Bạn

“Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa,” (1 Phi-e-rơ 1:7a)

Bạn Cần Một Bản Ghi Âm Mới

“Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình.” (Rô-ma 12:2a – BTT)