Beautiful Nature Norway natural landscape. lovatnet lake.

Bạn Có Cần Một Khởi Đầu Mới Không?


Bạn Có Cần Một Khởi Đầu Mới Không?
Mục Sư Rick Warren

“Chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống [được ban cho sự sống mới – ND], là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em.” (I Phi-e-rơ 1:3-4)

Có lần tôi thử đánh dòng chữ “khởi đầu mới” vào Google bằng tiếng Anh, nó hiện ra 485,000 dòng mạng kết nối! Điều đó chứng minh rất nhiều người muốn có một bắt đầu mới trong đời sống. Họ nghĩ, “Tôi đã làm tiêu đời mình mất rồi! Tôi đã phá hỏng nó! Tôi thật đã làm hỏng hết mọi sự. Tôi cần bắt đầu lại.”

Chúa Giê-xu chuyên môn trong việc cho con người một khởi đầu mới. Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết, “Chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống [được ban cho sự sống mới – ND], là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em.” (I Phi-e-rơ 1:3-4)

Có nhiều điều xảy ra một khi bạn dâng cuộc đời mình cho Đấng Christ:

Bạn mở cuộc đời mình cho Chúa và bắt đầu nhận biết Ngài.

Bạn được ban cho một cuộc sống mới, trong đó có mọi điều đáng sống để theo đuổi.

Bạn có một tương lai trong Thiên Đàng.

Bạn có thể nói như thế nầy: Bạn có một quá khứ được tha thứ, một mục đích để sống, và một chỗ ở trên Thiên Đàng. Thật tuyệt vời! Quá khứ, hiện tại và tương lai của bạn đều được giải quyết khi bạn đặt lòng tin cậy nơi Chúa Giê-xu.

“Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta” (I Cô-rinh-tô 1:30)


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?