Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Một tín đồ Tin Lành nên hành động như thế nào đối với một người bạn bước ra từ tủ quần áo (là người đồng tính)?


As Christians living in a fallen world, we will naturally have friends and/or relatives from various walks of life. In today’s culture, it is increasingly likely that some of our unsaved friends will come out of the closet as “gay,” and we need to respond appropriately.
Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.
II Cô-rinh-tô 5:20
We must realize certain facts about God and the human sin nature so that we will have a proper perspective toward those around us, including friends who come out of the closet. As Christians, we recognize that all people need love and grace, including friends who come out of the closet. And, as Christians, we are ambassadors for Christ (2 Corinthians 5:20). Through Christ, we have a relationship with the living God and have the hope of eternal life that we can offer to others.
và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta.
Giăng 2:25
We should not cut ties with unsaved friends who come out of the closet as gay. Jesus freely associated with sinners, including prostitutes and the pariahs of His society (see Luke 5:30; 7:34). Jesus knew His Father, and He knew what was in man (John 2:25). This made Jesus well-prepared to guide those who were far from God to salvation. We, as Christians, can be ready also, if we study the Bible and follow the leading of the Holy Spirit.
Ngài đi ngang qua mặt người, hô rằng: Giê-hô-va! Giê-hô-va! là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực,
Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6
It’s important to keep in mind that God is absolutely righteous and at the same time absolutely loving (Exodus 34:6–7). God cannot forgive sin without the atoning sacrifice of His Son. Every sin that a person commits must be accounted for, and it is impossible for a human to account (or pay for) his or her own sin. Only through Christ is there forgiveness of sin.
Also, we are to follow Peter’s command in dealing with those God sends our way, including friends who come out as gay: “In your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience” (1 Peter 3:15–16). So we are to be prepared to present the truth about God, sin, and salvation; we make the presentation with “gentleness and respect”; and we honor the Lord Jesus Christ above all.
Friends who come out of the closet as gay should understand that our position on homosexuality is the Bible’s position: homosexual behavior is sinful (see Romans 1:26–27). They should also understand that the Bible does not describe homosexuality as a “greater” or “lesser” sin than any other. And they should know that, according to the Bible, God’s forgiveness is available to all. The gospel is “the power of God that brings salvation to everyone who believes” (Romans 1:16).
When a friend comes out of the closet, we should show that person love and respect without condoning his or her gay lifestyle. We should pray “in the hope that God may grant them repentance leading to a knowledge of the truth” (2 Timothy 2:25). We should make sure we are filled with the Holy Spirit and exhibiting the fruit of the Spirit. We “revere Christ as Lord” (1 Peter 3:15). And we take care that our “conversation [is] always full of grace, seasoned with salt, so that [we] may know how to answer everyone” (Colossians 4:6).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Cô-rinh-tô 5:20 - Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.
Giăng 2:25 - và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta.
Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6 - Ngài đi ngang qua mặt người, hô rằng: Giê-hô-va! Giê-hô-va! là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực,
I Phi-e-rơ 3:15 - nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ,
Rô-ma 1:16 - Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc;
Cô-lô-se 4:6 - Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.