Tag: 13:3

“Hãy nôn nả tìm kiếm tình yêu thương.” (I Cô-rinh-tô 14:1a BTT)

“Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy.” (Cô-lô-se 3:13b)

“Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy.” (Cô-lô-se 3:13b)