Tag: 14:29

Khi Bạn Giận Dữ, Hãy Dịu Lại Và Suy Nghĩ

“Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận” (Gia-cơ 1:19b)

Khi Bạn Giận Dữ, Hãy Dịu Lại Và Suy Nghĩ

“Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận” (Gia-cơ 1:19b)

Ba Cách Chắc Chắn Sẽ Tạo Ra Xung Đột

“Ai giữ mình khỏi dính vào cuộc xung đột là người đáng trọng, chỉ kẻ dại mới lẹ làng tham dự vào cuộc cãi vã.” (Châm ngôn 20:3)

Cái Giá Của Nóng Giận

“Kẻ nào chậm nóng giận có thông sáng lớn; Nhưng ai hay nóng nảy tôn lên sự điên cuồng.” (Châm ngôn 14:29)

Ba Cách Chắc Chắn Sẽ Tạo Ra Xung Đột

“Ai giữ mình khỏi dính vào cuộc xung đột là người đáng trọng, chỉ kẻ dại mới lẹ làng tham dự vào cuộc cãi vã.” (Châm ngôn 20:3)

Cái Giá Của Nóng Giận

“Kẻ nào chậm nóng giận có thông sáng lớn; Nhưng ai hay nóng nảy tôn lên sự điên cuồng.” (Châm ngôn 14:29)