Tag: 4:27

Đừng Cho Ma Quỷ Chen Chân Vào

Sứ đồ Phao-lô nói cách tốt nhất để đối phó với những cảm xúc tiêu cực là phải làm ngay lập tức. Ông nói, “Đừng để mặt trời lặn mà mình vẫn còn tức giận, vì giận dữ tạo chỗ đứng cho ma quỷ.” (Ê-phê-sô 4: 26b-27 NLT, ấn bản thứ hai) Bạn phải quyết định để đối phó với nó ngay lập tức.

Kiêu Hãnh: Đừng Bỏ Qua Những Dấu Hiệu Cảnh Báo

“Vậy nên, hỡi vua, xin hãy nghe lời tôi khuyên vua: hãy lấy sự công bình mà chuộc tội lỗi, hãy thương xót những kẻ nghèo khó để chuộc những điều gian ác mình. Như vậy sự bình an vua còn có thể lâu dài hơn nữa.” (Đa-ni-ên 4:27 BTT)

Đừng Cho Ma Quỷ Chen Chân Vào

Sứ đồ Phao-lô nói cách tốt nhất để đối phó với những cảm xúc tiêu cực là phải làm ngay lập tức. Ông nói, “Đừng để mặt trời lặn mà mình vẫn còn tức giận, vì giận dữ tạo chỗ đứng cho ma quỷ.” (Ê-phê-sô 4: 26b-27 NLT, ấn bản thứ hai) Bạn phải quyết định để đối phó với nó ngay lập tức.

Kiêu Hãnh: Đừng Bỏ Qua Những Dấu Hiệu Cảnh Báo

“Vậy nên, hỡi vua, xin hãy nghe lời tôi khuyên vua: hãy lấy sự công bình mà chuộc tội lỗi, hãy thương xót những kẻ nghèo khó để chuộc những điều gian ác mình. Như vậy sự bình an vua còn có thể lâu dài hơn nữa.” (Đa-ni-ên 4:27 BTT)