Tag: 4:4

Hãy Cảm Tạ Ngay Cả Khi Khốn Khó

“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.” (Phi-líp 4:4 NLT)

Tìm Kiếm Cảm Giác Không Phải Là Thờ Phượng

“Tôi đi hướng đông, nhưng Ngài không ở đó. Tôi đi hướng tây, nhưng tôi không thể tìm thấy Ngài. Tôi không thấy Ngài ở hướng bắc, vì Ngài ẩn mình. Tôi nhìn hướng nam, nhưng Ngài che lại. Nhưng Ngài biết nơi tôi sẽ đi.” (Gióp 23:8-10a NLT, ấn bản hai)

Tìm Kiếm Cảm Giác Không Phải Là Thờ Phượng

“Tôi đi hướng đông, nhưng Ngài không ở đó. Tôi đi hướng tây, nhưng tôi không thể tìm thấy Ngài. Tôi không thấy Ngài ở hướng bắc, vì Ngài ẩn mình. Tôi nhìn hướng nam, nhưng Ngài che lại. Nhưng Ngài biết nơi tôi sẽ đi.” (Gióp 23:8-10a NLT, ấn bản hai)

Chăm Sóc Thân Thể Của Bạn Là Một Cách Thờ Phượng

“Vì vậy, tôi khuyên anh chị em, trong sự thương xót của Đức Chúa Trời, hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời – đây là sự thờ phượng thật sự và đúng đắn của anh chi em.” (Rô-ma 12:1 NIV)

Kiêu Ngạo: Không Ai Được Miễn Trừ Khỏi Cám Dỗ

“Phàm ai có lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Quả thật nó sẽ chẳng được khỏi bị phạt.” (Châm Ngôn 16:5 BTT)

Chăm Sóc Thân Thể Của Bạn Là Một Cách Thờ Phượng

“Vì vậy, tôi khuyên anh chị em, trong sự thương xót của Đức Chúa Trời, hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời – đây là sự thờ phượng thật sự và đúng đắn của anh chi em.” (Rô-ma 12:1 NIV)