Tag: Đạo 11:4

“Ai xem gió sẽ không gieo; ai xem mây sẽ không gặt” (Truyền Đạo 11:4)

“Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tay con có quyền làm điều ấy.” (Châm ngôn 3:27)

“Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tay con có quyền làm điều ấy.” (Châm ngôn 3:27)

“Ai xem gió sẽ không gieo; ai xem mây sẽ không gặt” (Truyền Đạo 11:4)

“Ai xem gió sẽ không gieo; ai xem mây sẽ không gặt” (Truyền Đạo 11:4)

“Kẻ nào tin cậy nơi lòng mình là kẻ ngu muội; Còn ai ăn ở cách khôn ngoan sẽ được cứu rỗi” (Châm Ngôn 28:26 BTT).