Tag: Giăng

Năm Cách Để Thư Giãn Trong Ân Điển Chúa

“Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:15a)

Làm Thế Nào Để Nhận Được Ân Điển Của Đức Chúa Trời

“Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến.” (Giăng 1:17)

Sứ Mạng Của Bạn: Giúp Người Khác Gia Nhập Gia Đình Của Chúa

“Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian.” (Giăng 17:18 BTT)

Thói Quen Hạnh Phúc: Giữ Một Tấm Lòng Trong Sạch

“Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình! Được khỏa lấp tội lỗi mình! Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, Và trong lòng không có sự giả dối.” (Thi Thiên 32:1-2 BTT)

Thói Quen Hạnh Phúc: Giữ Một Tấm Lòng Trong Sạch

“Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình! Được khỏa lấp tội lỗi mình! Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, Và trong lòng không có sự giả dối.” (Thi Thiên 32:1-2 BTT)

Thói Quen Hạnh Phúc: Hiểu Chúa ĐứngVề Phía Bạn

“Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.” (Phi-líp 2:13)