Tag: Giăng

“Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.” (1 Giăng 3:18)

“Xin Chúa chỉ dạy tôi con đường Ngài thì tôi sẽ giữ lấy. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hết lòng vâng theo điều đó.” (Thi thiên 119: 33-34 TLB)

“Lối canh tư đêm ấy, Ngài đi bộ trên biển mà đến cùng môn đồ; và muốn đi trước.” (Mác 6:48b)

“Nếu các con yêu Ta, hãy giữ các điều răn của Ta.” (Giăng 14:15 NIV)

“Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tay con có quyền làm điều ấy.” (Châm ngôn 3:27)

“Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.” (2 Cô-rinh-tô 4:18)