Religion Christianity concept. Man holding and reading the holy Christian Bible.

Sứ Mạng Của Bạn: Giúp Người Khác Gia Nhập Gia Đình Của Chúa


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=0904effbd2&mc_eid=UNIQID
Sứ Mạng Của Bạn:
Giúp Người Khác Gia Nhập Gia Đình Của Chúa
Mục Sư Rick Warren

“Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian.” (Giăng 17:18 BTT)

Nếu bạn là người theo Chúa Jesus, Chúa có một sứ mạng cho bạn trong đời này. Bạn không phải tồn tại trên đời này chỉ để chiếm chỗ; bạn không phải ở trên đời này để chỉ sống cho những mục đích riêng của mình.

Bạn có trọng trách chính Chúa giao phó. Một khi đã trong gia đình Chúa, cuộc sống bạn thay đổi. Bạn có lý do mới để sống. Cuộc sống của bạn không phải chỉ cho riêng mình nữa; mà là sống với sứ mang Chúa giao cho.

Và sứ mạng của bạn thích hợp với sứ mạng của Chúa trong suốt lịch sử. Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ này bởi vì Ngài muốn một gia đình. Ngài không cần trái đất. Ngài không cần các hành tinh khác. Ngài không cần các vì sao. Ngài đã tạo nên chúng vì Ngài đã biết một số chúng ta sẽ sẵn lòng chọn trở nên một phần tử trong gia đình của Ngài.

Sứ mạng Đức Chúa Trời đã giao phó cho Chúa Jesus và bây giờ Ngài giao cho Thân Thể của Đấng Christ – Hội Thánh. Ngài muốn chúng ta đem người khác vào gia đình Chúa. Chúa Jesus dạy rằng: “Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian.” (Giăng 17:18 BTT)

Một khi chúng ta biết Chúa, chúng ta phải ra đi! Chúng ta phải làm chứng về Chúa cho bạn bè và người thân. Nhưng chúng ta không dừng lại tại đó. Chúa không tạo ra một ai mà Ngài không muốn cứu sự sống người đó. Chúa yêu tất cả mọi người – trên khắp cả thế gian này.

Chúa muốn chúng ta sống cho sứ mạng Ngài giao ở mọi nơi: trong gia đình, trong cộng đồng, và trong cả thế gian này. Sứ mạng của Ngài dành cho bạn bao gồm cả thế giới và cả nơi bạn đang sống. Lời Chúa dạy, “Ngài có phán cùng ta rằng: Ngươi làm tôi tớ ta đặng lập lại các chi phái Gia-cốp, và làm cho những kẻ được gìn giữ của Y-sơ-ra-ên lại được trở về, còn là việc nhỏ; ta sẽ khiến ngươi làm sự sáng cho các dân ngoại, hầu cho ngươi làm sự cứu rỗi của ta đến nơi đầu cùng đất.” (Ê-sai 49:6 BTT)

Đây là chương trình của Chúa cho toàn thế giới. Đây là sứ mạng Chúa giao cho bạn. Chúa muốn mọi người trên mặt đất này biết về Chúa. Chúa muốn dùng bạn để hoàn thành việc này. Chúa đã không chỉ nói điều này với những nhà truyền giáo hay các mục sư. Khi bạn ở trong gia đình của Chúa, Chúa giao sứ mạng của Ngài cho bạn!

Thảo Luận

Liệu bạn cần thay đổi cách sống của mình để sống theo chương trình của Chúa không? Nếu có, sự thay đổi đó sẽ như thế nào?

Làm sao bạn có thể thực hiện sứ mạng Chúa giao khắp toàn cầu, dù là Chúa kêu gọi bạn sống tại nơi mình đang ở?

Bạn có lo sợ hay ngần ngại khi nghĩ về sứ mạng Chúa đã giao cho bạn không? Hãy biệt riêng thì giờ này để cầu nguyện, và xin Chúa cho bạn có được sự can đảm, sáng suốt, và ân sủng khi bạn nương vào sức Chúa để hoàn thành công tác của mình.

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=0904effbd2&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=0904effbd2&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=0904effbd2&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick.

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Có bất kỳ lý do chính đáng nào để ly dị ngoài những gì Kinh Thánh xác định cụ thể không?
"Song ta phán cùng các ngươi: Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu người nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm. " Ma-thi-ơ 5:32
Có sai khi một người chồng và người vợ theo đạo Cơ-đốc đến nhà thờ riêng biệt không?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31