Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Những điều gì nên có trong lời thề trong đám cưới / hôn nhân của người Cơ đốc?


When a man and a woman marry, they begin a new existence as a unit, and this concept finds its origin in the Bible with the first man and woman. The God who created mankind also created marriage, and it is to Him we must look for guiding principles in our wedding vows. While the traditional wedding/marriage vows are not specifically found in the Bible, they are based on solid biblical principles. A marriage is, by definition, a joining of two into one (Genesis 2:24). And that joining involves union, love, honor, and submission. Christian wedding/marriage vows should first reflect these biblical principles.
Cho nên, đàn bà có chồng, hễ chồng còn sống bao lâu, thì luật pháp buộc phải theo chồng bấy lâu; nhưng nếu chồng chết, thì người vợ được thoát khỏi luật pháp đã buộc mình với chồng.
Rô-ma 7:2
Genesis 2:24 gives the very first principle—union. “For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh.” This union was designed to be for life, and Jesus said no man is to separate what God has joined (Mark 10:9). Despite any cultural trends to the contrary, God’s plan is for one man and one woman to be joined in marriage until death separates them (Romans 7:2).
Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh,
Ê-phê-sô 5:25
The second principle is love. While Western cultures usually see love as the foundation and purpose of marriage, the Bible takes a different approach. Ephesians 5:25 commands “Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her.” This is not the emotional, romantic love that we usually associate with marriage, but a self-sacrificing, giving love that seeks the protection and best interests of someone else. When a man loves his wife in this way, she will be delighted to stay with him for the rest of her life.
Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.
I Phi-e-rơ 3:7
The third principle, honor, is also directed at husbands. “Husbands, in the same way be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers” (1 Peter 3:7). This honor is closely related to the love we just spoke of. When the husband sees his wife as a precious treasure that should be carefully protected, he will give her the honor she needs.
The fourth principle is directed primarily at wives. Ephesians 5:22 says, “Wives, submit to your husbands as to the Lord.” This is coupled with respect in Ephesians 5:33. This submission and respect are in conjunction with the love and honor that the husband shows his wife. As the wife submits to and respects her husband, she recognizes that God has set the man as the head of the home (Ephesians 5:23). Just as the wife is to submit to her husband, he is to submit to God (1 Corinthians 11:2).
The use of the word vow sometimes causes confusion when considering Jesus’ words in Matthew 5:33–37, where Jesus teaches that the practice of making certain oaths is “from the evil one.” However, in that context, Christ is speaking of spontaneous oaths—a somewhat different use of the word vow—and not carefully considered promises. Wedding vows are not in the same category as telling someone, “I swear on my life” or “cross my heart, hope to die.” Jesus condemned casual promises, not wedding vows.
There are other things that can be included in wedding vows, but these four foundations—union, love, honor, and submission—should form the nucleus of biblical wedding vows. Those who take these vows acknowledge God as sovereign in the lives of His people and submit to His plan as being the way for blessing and success. The traditional forms of wedding vows address each of these principles and can serve as good guides in writing personal vows. Marriage is a picture of Christ and His church (Ephesians 5:32), and when the vows address both the physical and spiritual dimensions, God can be glorified in the ceremony.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Rô-ma 7:2 - Cho nên, đàn bà có chồng, hễ chồng còn sống bao lâu, thì luật pháp buộc phải theo chồng bấy lâu; nhưng nếu chồng chết, thì người vợ được thoát khỏi luật pháp đã buộc mình với chồng.
Ê-phê-sô 5:25 - Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh,
I Phi-e-rơ 3:7 - Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.
I Cô-rinh-tô 11:2 - Tôi khen anh em vì hay nhớ đến tôi trong mọi dịp, và lấy lòng trung tín mà giữ những điều tôi đã dạy dỗ anh em.
Ma-thi-ơ 5:33 - Các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa, phải giữ vẹn lời thề mình.
Ê-phê-sô 5:32 - Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội thánh vậy.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.