Tag: Gióp

Đôi Khi Chúa Phán Qua Sự Yên Lặng 

“Khi Ngài ban cho bình an, ai sẽ làm cho rối loạn? Khi Ngài ẩn mắt mình, ai có thể thấy Ngài? Ngài làm như vậy hoặc cho dân tộc nào, hoặc cho người nào,” (Gióp 34:29) Bản dịch 1934

Tránh Nhìn Kính Chiếu Hậu

“Vậy, nếu dọn lòng cho xứng đáng, và giơ tay mình ra hướng về Chúa … Bấy giờ, ông hẳn sẽ ngước mắt lên không tì vít gì, thật sẽ được vững vàng, chẳng sợ chi; Ông sẽ quên các điều hoạn nạn mình, và nhớ đến nó như nước đã chảy qua.” (Gióp 11:13; 15-16 – BTT)

Bạn Thật Có Mặt Trong Cơn Khủng Hoảng

“Kẻ gần xui té, đáng được bạn bầu thương xót đến, E kẻo người bỏ sự kính sợ Đấng Toàn năng.” (Gióp 6:14)

Bạn Thật Có Mặt Trong Cơn Khủng Hoảng

“Kẻ gần xui té, đáng được bạn bầu thương xót đến, E kẻo người bỏ sự kính sợ Đấng Toàn năng.” (Gióp 6:14)

Đức Tin, Chứ Không Phải Cảm Giác, Làm Vui Lòng Đức Chúa Trời

“Trần truồng tôi đến từ lòng mẹ tôi, và trần truồng tôi sẽ ra đi. Chúa ban cho và Chúa lấy lại; nguyện danh Chúa được ngợi khen.” (Gióp 1:21 NIV)

Tìm Kiếm Cảm Giác Không Phải Là Thờ Phượng

“Tôi đi hướng đông, nhưng Ngài không ở đó. Tôi đi hướng tây, nhưng tôi không thể tìm thấy Ngài. Tôi không thấy Ngài ở hướng bắc, vì Ngài ẩn mình. Tôi nhìn hướng nam, nhưng Ngài che lại. Nhưng Ngài biết nơi tôi sẽ đi.” (Gióp 23:8-10a NLT, ấn bản hai)