Tag: thiên 119:60

Trì Hoãn Vâng Phục Là Không Vâng Phục

“Tôi lật đật, không chậm trễ, Mà gìn giữ các điều răn Chúa” (Thi Thiên 119:60)

Đừng Chần Chờ Vâng Lời Chúa

“Tôi lật đật, không chậm trễ mà vâng theo các điều răn Chúa.” (Thi thiên 119:60)

Trì Hoãn Vâng Phục Là Không Vâng Phục

“Tôi lật đật, không chậm trễ, Mà gìn giữ các điều răn Chúa” (Thi Thiên 119:60)

Đừng Chần Chờ Vâng Lời Chúa

“Tôi lật đật, không chậm trễ mà vâng theo các điều răn Chúa.” (Thi thiên 119:60)