Tag: Tít

13 Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.” (Thi-Thiên 103:9-10, 13)

“Khi Đức Chúa Trời Cứu Chúa của chúng ta bày tỏ lòng nhân từ và tình thương yêu của Ngài, Ngài đã cứu chúng ta, không phải vì những điều công bình chúng ta đã làm, mà là vì lòng thương xót của Ngài. Ngài đã rửa sạch tội lỗi chúng ta, ban cho chúng ta được tái sanh và sự sống mới trong Đức Thánh Linh.” (Tít 3:4-5 NLT)

13 Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.” (Thi-Thiên 103:9-10, 13)

“Khi Đức Chúa Trời Cứu Chúa của chúng ta bày tỏ lòng nhân từ và tình thương yêu của Ngài, Ngài đã cứu chúng ta, không phải vì những điều công bình chúng ta đã làm, mà là vì lòng thương xót của Ngài. Ngài đã rửa sạch tội lỗi chúng ta, ban cho chúng ta được tái sanh và sự sống mới trong Đức Thánh Linh.” (Tít 3:4-5 NLT)

13 Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.” (Thi-Thiên 103:9-10, 13)