Tag: vụ

Ân Điển Miễn Phí, Nhưng Không Rẻ 

“Ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Chúa Jêsus Christ, chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào.” (Rô-ma 5:15 BTT).

Sứ Mạng Riêng Của Bạn

“Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin Lành của ơn Đức Chúa Trời.” (Công vụ 20:24 BTT)

Chúa Ở Gần, Và Ngài Hiểu

“Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài.” (Thi thiên 145:18a BTT)

Làm Sao Tôi Biết Mình Đã Được Cứu?

“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình;” (Ê-phê-sô 2:8-9)

Hãy Làm Cho Thì Giờ Của Bạn Trở Nên Giá Trị

“Hãy… lợi dụng thì giờ.” (Cô-lô-se 4:5b BTT)

Đức Chúa Trời Là Thật, Bất Kể Bạn Cảm Nhận Thể Nào

“Chúa dấu chính Ngài khỏi dân Ngài, nhưng tôi tin cậy Ngài và đặt hy vọng tôi nơi Ngài.” (Ê-sai 8:17 GNT)