Tag: Đạo

Vấn Đề Của Tính Cầu Toàn 

“Ai xem gió sẽ không gieo; ai xem mây sẽ không gặt” (Truyền Đạo 11:4)

Bạn Cần Chấp Nhận Sự Thật Của Thất Bại

“Thật chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện mà không hề phạm tội.” (Truyền đạo 7:20 BTT)

Hy Vọng Thay Đổi? Hãy Nhờ Hỗ Trợ

“Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người này sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên!” (Truyền đạo 4:9-10 BTT)

Chúa Bẻ Ra, Rồi Ngài Làm Tăng Gấp Bội

“Hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước, vì khỏi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại.” (Truyền đạo 11:1 BTT)

Vấn Đề Của Tính Cầu Toàn 

“Ai xem gió sẽ không gieo; ai xem mây sẽ không gặt” (Truyền Đạo 11:4)

Mỗi Ngày Chúa Ban Cơ Hội Để Giúp Đỡ Người Khác

“Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tay con có quyền làm điều ấy.” (Châm ngôn 3:27)