Tag: Hê-bơ-rơ

“Không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng chúng tôi.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4b BTT)

“Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, nhất là ngày Chúa trở lại gần rồi.” (Hê-bơ-rơ 10:24-25 NLT, in lần 2)

(Hê-bơ-rơ 5:12 NLT, ấn bản thứ hai)

“Tình yêu thương luôn luôn dung thứ, luôn luôn tin tưởng, luôn luôn hy vọng, luôn luôn chịu đựng tất cả. Tình yêu không bao giờ hư mất.” (1 Cô-rinh-tô 13: 7-8a NIV)

“Hãy để Đức Thánh Linh thay đổi tâm chí bạn.” (Ê-phê-sô 4:23)