Tag: Lu-ca 23:34

“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình đang làm điều gì.” (Lu-ca 23:34a)

“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình đang làm điều gì.” (Lu-ca 23:34a)

“Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy.” (Cô-lô-se 3:13)

“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình đang làm điều gì.” (Lu-ca 23:34a)

“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình đang làm điều gì.” (Lu-ca 23:34a)

“Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy.” (Cô-lô-se 3:13)