Tag: Hê-bơ-rơ

“Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” (Hê-bơ-rơ 10:25 BTT)

“Vì vậy, Ta nói cùng các con, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã nhận được, thì điều đó sẽ ban cho các con.” (Mác 11:24 NIV).

“Bởi đức tin Môi-se lìa xứ Ai Cập, không sợ vua giận. Ông cứ tiếp tục đi vì ông chăm chú nhìn đến Đấng mà mắt trần không thể thấy được.” (Hê-bơ-rơ 11:27 NLT).

“Ấy, Áp-ra-ham đã nhịn nhục đợi chờ như vậy, rồi mới được điều đã hứa.” (Hê-bơ-rơ 6:15)

13 Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.” (Thi-Thiên 103:9-10, 13)

“Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.” (Mathiơ 6:14-15)