Tag: Lu-ca

Làm Sao Tôi Biết Mình Đã Được Cứu?

“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình;” (Ê-phê-sô 2:8-9)

Bạn Cần Một Bản Ghi Âm Mới

“Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình.” (Rô-ma 12:2a – BTT)

Cộng Tác Để Đem Người Đến Với Chúa Giê-Xu

“Đức Chúa Trời hòa giải chúng tôi với chính Ngài qua Đấng Christ và ban chúng tôi mục vụ giải hòa này.” (2 Cô-rinh-tô 5:18b NIV)

Hãy Mở Tai Bạn Và Thông Cảm

“Ngài luôn an ủi chúng ta trong mọi cơn hoạn nạn để chúng ta, nhờ sự an ủi đã nhận được từ Đức Chúa Trời, có thể an ủi những người khác trong mọi cơn hoạn nạn họ gặp.” (2 Cô-rinh-tô 1:4)

Mở Mắt Chúng Ta Ra trước Người Có Nhu Cầu Quanh Ta

“Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác.” (1 Cô-rinh-tô 10:24)

Ba Cách Đáp Ứng Đối Với Người Có Nhu Cầu

“Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.” (1 Giăng 3:18)