Tag: Mác

Sáu Giai Đoạn Đức Chúa Trời Sử Dụng Để Phát Triển Đức Tin Của Bạn

“Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả.” (Mác 9:23b BTT).

Để Chịu Đựng, Hãy Nắm Chặt Lời Chúa

“Nhưng, những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt, là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả, một hột ra ba chục, hột khác sáu chục, hột khác một trăm.” (Mác 4:20)

Chúa Jesus Đến Với Bạn Giữa Giông Tố Cuộc Đời

“Lối canh tư đêm ấy, Ngài đi bộ trên biển mà đến cùng môn đồ; và muốn đi trước.” (Mác 6:48b)

Bạn Không Cần Một Kế Hoạch, Bạn Cần Danh Đức Chúa Trời 

“Môn đồ thấy Ngài đi bộ trên mặt biển ngờ là ma, nên la lên; vì ai nấy đều thấy Ngài và sợ hoảng. nhưng Ngài liền nói chuyện với môn đồ và phán rằng: Hãy yên lòng, ta đây đừng sợ chi.” (Mác 6:49-50)

Chúa Jesus Đến Với Bạn Giữa Giông Tố Cuộc Đời

“Lối canh tư đêm ấy, Ngài đi bộ trên biển mà đến cùng môn đồ; và muốn đi trước.” (Mác 6:48b)

Bạn Không Cần Một Kế Hoạch, Bạn Cần Danh Đức Chúa Trời 

“Môn đồ thấy Ngài đi bộ trên mặt biển ngờ là ma, nên la lên; vì ai nấy đều thấy Ngài và sợ hoảng. nhưng Ngài liền nói chuyện với môn đồ và phán rằng: Hãy yên lòng, ta đây đừng sợ chi.” (Mác 6:49-50)