Beautiful Icelandic landscape. Green volcanic mountains in cloudy weather.

Sợ Hãi Gia Tăng Khi Chúng Ta Từ Chối Làm Những Gì Chúa Muốn Chúng Ta Làm


Sợ Hãi Gia Tăng Khi Chúng Ta Từ Chối
Làm Những Gì Chúa Muốn Chúng Ta Làm
Mục Sư Rick Warren

“Nầy, xin Chúa xem xét sự họ ngăm dọa, và ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách dạn dĩ.” (Công-vụ 4:29 BTT)

Tất cả chúng ta đều có những nỗi sợ hãi. Tuy nhiên, chúng ta đã quá mức để nó cai trị cuộc sống của chúng ta và ngăn chúng ta thực hiện những gì chúng ta biết rằng Chúa muốn chúng ta làm.

Giống như Đa-ni-ên đứng trong hang sư tử, chúng ta phải đối mặt với những người và tình huống đe dọa hủy diệt chúng ta – và lời chứng của chúng ta cho Đấng Christ. Nhưng sự lựa chọn là của chúng ta.

Chúng ta sẽ chịu khuất phục trước nỗi sợ hãi của chúng ta hay chúng ta sẽ đứng về phía Chúa bất chấp những nỗi sợ hãi đó?

Nếu bạn muốn vượt qua nỗi sợ hãi đang trì kéo bạn xuống, bạn cần hiểu rõ lợi ích của việc chọn thực hiện những gì Chúa muốn.

Quan trọng nhất, bạn cần thấy rằng làm những gì Chúa muốn bạn làm là một chiến thắng rõ ràng trên nỗi sợ hãi trong cuộc sống của bạn.

Vì sự sợ hãi gia tăng. Mỗi khi bạn nhượng bộ một nỗi sợ hãi, nó sẽ trở nên dữ dội hơn.

Nỗi sợ hãi tăng lên mỗi khi bạn từ chối làm những gì Chúa muốn bạn làm. Cuối cùng, bạn sẽ cảm thấy bị dồn vào đường cùng.

Và khi nỗi sợ hãi tăng lên, cuộc sống của bạn co rúm lại.

Vậy bạn làm gì?

Thực hiện theo gương của các tín hữu đầu tiên. Chúng ta chắc chắn không phải là thế hệ tín hữu đầu tiên phải đối mặt với nỗi sợ hãi. Những tín đồ ban đầu phải đối mặt với tất cả các loại đàn áp. Sách Công vụ cho chúng ta thấy một chút về cách họ đương đầu với nỗi sợ hãi này. Khi Phi-e-rơ và Giăng tuyên bố Chúa Giê-xu một cách mạnh dạn trong Công vụ 4, họ đã chống lại sự chống đối quyết liệt.

Vậy họ đã cầu nguyện: “Nầy, xin Chúa xem-xét sự họ ngăm dọa, và ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách dạn dĩ.” (Công-vụ 4:29 BTT)

Câu trả lời cho nỗi sợ hãi của bạn là không phải là nhượng bộ. Nhưng là mạnh dạn tiến tới phía trước bất chấp sự sợ hãi. Bạn đứng lên trước nỗi sợ hãi. Nỗi sợ không phản ứng theo lô-gíc, vì vậy cơ hội duy nhất của bạn dẹp bỏ nỗi sợ hãi là tin vào Chúa và đối diện với sự sợ hãi.

Never, ever forget this. God won’t part the Jordan River in front of you until you take your first step (see how God did this for Elijah and Elisha in 2 Kings 2:8). You take a step of faith and then God shows you the path. That won’t happen if you stand wrapped up in your fear.

Take a step in faith today and watch fear crumble in the process as God guides your steps.

Không bao giờ, đừng khi nào quên điều này. Chúa không rẽ nước sông Giô-đanh trước mặt bạn cho đến khi bạn thực hiện bước đầu tiên (xem Chúa đã làm điều này như thế nào cho Ê-li và Ê-li-sê trong 2 Các Vua 2: 8). Bạn bước một bước đức tin và sau đó Chúa chỉ cho bạn con đường đi. Điều đó không xảy ra được nếu bạn bị nỗi sợ hãi quấn chặt lấy mình.

Hãy bước một bước trong đức tin hôm nay và nhìn xem sự sợ hãi dần dần vỡ tan khi Chúa dẫn dắt bạn.

Thảo Luận

Bạn thấy nỗi sợ hãi tăng lên trong cuộc sống của bạn như thế nào bởi vì bạn đã nhượng bộ nó?

Bạn thấy nỗi sợ hãi giảm dần trong cuộc sống của bạn như thế nào bởi vì bạn mạnh dạn bước ra vì Chúa?

Những nỗi sợ nào bạn thấy khó vượt qua nhất trong cuộc sống hàng ngày? Tại sao? Làm thế nào bạn có thể phó thác nó cho Chúa?

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Làm thế nào để tôi có thể khôi phục lại cuộc hôn nhân của mình?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Việc trở thành một người trong hôn nhân nghĩa là gì?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22