Highway in Grand Teton National Park, Wyoming, USA

Cách Sống Hạnh Phúc: Đức Tin Của Bạn Lớn Lên Khi Bạn Rộng Lượng


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=49cfc9b3d0&mc_eid=UNIQID
Cách Sống Hạnh Phúc: Đức Tin Của Bạn Lớn Lên Khi Bạn Rộng Lượng
Mục Sư Rick Warren

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.” (Phi-líp 4:6 BTT)

Mỗi khi bạn thể hiện sự rộng lượng, bạn làm đức tin mình mạnh mẽ.

Tại sao vậy? Bởi vì khi bạn có được điều gì đó, thay vì dùng cho mình, bạn dùng nó để giúp đỡ người khác, và rồi bạn nương tựa vào Chúa trợ giúp bạn.

Khi bạn chọn lựa giúp đỡ một người bạn đang trong cảnh khó khăn không trả hóa đơn chi tiêu hàng tháng được, bạn sẽ học cách tin vào sự trợ giúp của Chúa.

Khi thời giờ của bạn hạn hẹp, thay vì sử dụng thời giờ cho công việc riêng của mình, bạn sử dụng thời giờ đó để giúp người khác, bạn phải tin rằng Chúa sẽ gia hạn cho bạn để bạn có thì giờ làm xong chuyện riêng của mình.

Đức tin của bạn được tăng trưởng khi bạn biết nương tựa vào Chúa trong những hoàn cảnh đó và tin cậy nơi Ngài. Bạn chọn sự cầu xin, thay vì sự lo lắng và tin răng Chúa sẽ vùa giúp nhu cầu của bạn.

Phi-líp 4:6 chép: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.”

Hơn 33 năm ở Saddleback, chúng tôi đã có sáu lần kêu gọi mọi người dâng hiến hơn việc dâng hiến bình thường của họ. Trong mỗi lần đó, Chúa thử thách đức tin của chính tôi. Thực sự, trong một lần kêu gọi, Chúa hướng dẫn vợ tôi là Kay cùng tôi dâng trọn số tiền lương của mình trong thời gian ba năm. Bạn có nghĩ rằng đó là một sự thử thách đức tin không? Làm thế nào chúng tôi có thể sinh sống nếu chúng tôi dâng trọn tiền lương của mình (điều này xảy ra trước khi tôi viết sách)? Điều đó có nghĩa là trong ba năm đó, chúng tôi phải tin vào Chúa bằng cách nào đó trợ giúp việc thu nhập của chúng tôi.

Đó là sự thử rèn đức tin của tôi. Mỗi lần Chúa thử rèn tôi, đức tin tôi càng tăng lên, càng mạnh mẽ thêm lên qua sự thành tín của Chúa. Chúa cũng sẽ ban cho bạn như vậy khi bạn ban cho một cách rộng rãi.

Thảo Luận

Xin kể ra một lần nào trong cuộc sống bạn phải đặt đức tin vào sự trợ giúp của Chúa vì bạn đã cho đi bằng sự rộng rãi của lòng mình.

Bạn cầu xin Chúa trợ giúp bạn điều gì trong hôm nay? Bạn có cho Chúa biết bạn đang sẳn lòng cho đi một cách rộng rời tiền bạc và thời giờ của bạn chưa?

Làm thế nào và trong những cách nào Chúa trợ giúp bạn trong hoàn cảnh hiện tại mà bạn không ngờ được?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=49cfc9b3d0&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=49cfc9b3d0&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=49cfc9b3d0&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick.

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.

*********************************

Happiness Habit: Your Faith Grows With Your Generosity
By Rick Warren

“Don’t worry about anything; instead, pray about everything. Tell God what you need, and thank him for all he has done.” (Philippians 4:6 NLT)

Every time you show generosity, you strengthen your faith.

Why is that? Because when you take something and, instead of using it on yourself, you use it to help others, then you’re going to have to depend on God to help you.

When you choose to help a friend who’s having a tough time paying his bills, you’re going to have to learn to trust God to provide for you.

If you only have a certain amount of time to get stuff done, but you stop and instead use the time to help your neighbor, you have to trust God to expand the time and make it work so you can get your stuff done, too.

Your faith is strengthened when you depend on God in those situations and trust him. You choose to pray, instead of worry and expect God to take care of your needs.

Philippians 4:6 says, “Don’t worry about anything; instead, pray about everything. Tell God what you need, and thank him for all he has done” (NLT).

Over 33 years at Saddleback, we’ve had six different times where we asked people to give above their normal offerings. In every one of those times, God stretched my own faith. In fact, during one campaigns, God led Kay and me to give away our salary over a three-year period. Do you think that was a test of faith? How in the world were we going to live if we gave my entire salary to this offering (this was before I’d written any books)? It meant that for those three years, we had to trust God to somehow provide income.

That was a test of my faith. And each time God has tested me, my faith has only become stronger and stronger as God provided faithfully. God will do the same for you when you give generously.

Talk It Over

Talk about a time in your life when you had to trust God to provide for you as a result of your generosity.

What do you need God to provide for you today? Have you shown him that you’re willing to be generous with your time and money?

How might God be providing for you in your current situation in ways or means that are unexpected?

If you have never accepted Jesus as your Savior, and want to learn more, visit the
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=49cfc9b3d0&mc_eid=UNIQID) section on the Daily Hope website.

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=49cfc9b3d0&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=49cfc9b3d0&mc_eid=UNIQID) today’s audio teaching from Pastor Rick.

This devotional © 2016 by Rick Warren. All rights reserved. Used by permission.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Quan hệ tình dục trước hôn nhân có ổn không nếu bạn biết mình sắp kết hôn với người ấy?
"Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. " Hê-bơ-rơ 13:4
Làm cho hôn nhân bền vững - chìa khóa là gì?
"Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao? " A-mốt 3:3
Đính hôn trong thời Kinh thánh là gì?
"Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, " Ê-phê-sô 5:25
Cơ đốc nhân thuộc các giáo phái khác nhau nên hẹn hò hay kết hôn?
"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? " II Cô-rinh-tô 6:14
Kinh Thánh nói gì về việc trở thành một người chồng theo Tin Lành?
"Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. " Ê-phê-sô 5:15