The Slimnic fortress on the hills over Slimnic village. Transylvania, Romania

Mỗi Cơn Bão Là Một Trường Học, Mỗi Thử Thách Là Một Người Thầy


Mỗi Cơn Bão Là Một Trường Học, Mỗi Thử Thách Là Một Người Thầy
Mục Sư Rick Warren

“Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên,” (2 Cô-rinh-tô 4:17 BTT)

Khi chúng ta trải qua những khó khăn trong cuộc sống, điều đầu tiên chúng ta thường cố gắng làm là đổ lỗi cho người khác. Nhưng nan đề của bạn xuất phát từ đâu không quan trọng – Đức Chúa Trời vẫn có một mục đích cho nan đề đó trong cuộc sống bạn. Ngay cả khi bạn làm những điều ngu xuẩn, Ngài cũng có thể vận dụng nó. Ngay cả khi những người khác cố ý làm tổn thương bạn, Ngài có thể vận dụng nó. Ngay cả khi Ma quỷ có những kế hoạch tệ hại cho cuộc sống của bạn, Đức Chúa Trời vẫn có thể dùng nó để đem đến điều tốt.

Mục đích của Đức Chúa Trời vĩ đại hơn các nan đề và nỗi đau của bạn. Ngài có một chương trình! Bạn cần phải bỏ qua nỗi đau tạm thời và thay vào đó hướng đến những lợi ích lâu dài trong cuộc sống của bạn.

“Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy.” (Rô-ma 5:3-4 BTT).

Mục đích của những nan đề và khó khăn của bạn là gì? Đức Chúa Trời muốn bạn học hỏi điều gì đó. Mỗi cơn bão là một trường học. Mỗi thử thách là một người thầy. Mỗi kinh nghiệm là một sự giáo dục. Mọi khó khăn đều giúp cho sự phát triển của bạn.

Hầu hết chúng ta học chậm. Nếu bạn không học được điều gì đó, Đức Chúa Trời sẽ lại đem nó đến trong cuộc đời bạn. Nó sẽ trở lại, bởi vì Chúa quan tâm đến tính cách của bạn nhiều hơn là sự thoải mái của bạn. Ngài thích thấy bạn trở nên giống Đấng Christ nhiều hơn là Ngài tạo mọi sự dễ dàng cho bạn.

Có lẽ bạn đang phải đối diện với một nan đề lớn ngay bây giờ. Nó có thể là một căn bệnh, hoặc tội lỗi, hoặc một vấn đề tài chính, hoặc một mối quan hệ bị căng thẳng. Đức Chúa Trời có phán lời nào với bạn khi bạn đang trải qua gian nan? Chắc chắn rồi. Đức Chúa Trời đang nói với bạn, “Đừng bỏ cuộc. Hãy trưởng thành.” Hãy hoàn tất mục đích của sự khốn khó của mình – để ngày càng trở thành con người mà Ngài đã tạo dựng bạn.

“Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên” (2 Cô-rinh-tô 4:17)

Thảo Luận

Việc đổ lỗi thì ảnh hưởng như thế nào đến bạn về mặt tâm linh và tình cảm?

Bạn có thể thực hiện những bước tăng trưởng tâm linh nào để có thể hoàn tất mục đích sự khốn khó của mình?

Bạn có thể trả lời thế nào khi được hỏi, “Tại sao ‘người tốt’ này lại trải qua sự khốn khó như vậy?”


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Làm thế nào là quá trẻ để có một mối quan hệ lãng mạn?
"Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. " I Ti-mô-thê 4:12
Tại sao tôi phải kết hôn?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Cơ đốc nhân có nên sử dụng dịch vụ hẹn hò để tìm bạn đời không?
"để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, " Ê-phê-sô 3:18