Volcano of Lanzarote Island, Canaries, Spain

Tha Thứ So Với Khôi Phục Lòng Tin


Tha Thứ So Với Khôi Phục Lòng Tin
Mục Sư Rick Warren

“Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.” (Rô-ma 12:19 BTT)

Ai có phương tiện trả thù tốt hơn, bạn hay Chúa? Ai có thể trả thù tốt hơn, bạn hay Chúa? Tôi nghĩ là Chúa! Nếu tôi phải chọn xem liệu tôi nên trả thù một ai đó hay để cho Chúa là Đấng xét xử, thì tôi sẽ để cho Chúa là Đấng xét xử. Tôi sẽ chọn nhường việc trả thù cho Ngài.

Tôi sẽ giải thích sự tha thứ có nghĩa là gì. Tha thứ không có nghĩa là khôi phục lòng tin ngay lập tức. Sự tha thứ có thể xảy ra ngay lập tức, song lòng tin thì cần phải được tạo dựng lại theo thời gian. Sự tha thứ dựa trên ân điển, song lòng tin được xây dựng trên việc làm. Bạn có thể tạo được lòng tin, song bạn không thể tạo được sự tha thứ.

Rất nhiều người không muốn tha thứ, bởi vì họ nghĩ rằng nếu họ tha thứ cho người khác, thì họ phải tin tưởng người đó một lần nữa. Không phải như thế. ây là hai việc khác nhau hoàn toàn! Tôi xin nói lại lần nữa: Tha thứ cho ai đó không có nghĩa là bạn phải tin tưởng người đó. Điều này có nghĩa là người đó phải tạo dựng lại lòng tin.

Giả sử hai người có mối quan hệ với nhau và một trong hai người đang có vấn đề liên quan đến ma túy, rượu hoặc lạm dụng hoặc bất cứ điều gì, họ có thể hỏi: “Bạn sẽ tha thứ cho tôi nhé?” Dĩ nhiên, bạn sẽ tha thứ cho họ. “Chúng ta có thể trở lại cách sống cũ không?” Không. Đó không phải là điều chúng ta làm đâu.

Tha thứ và khôi phục một mối quan hệ là hai việc khác nhau. Tha thứ chỉ là phần của bạn, không kể người đó có đáp ứng hay không, không kể người đó xin bạn tha thứ hay không, không kể họ có nhận ra họ cần nó hay không. Bạn tha thứ vì lợi ích của chính bạn. Khôi phục một mối quan hệ cần nhiều yếu tố hơn là tha thứ. Nó đòi hỏi sự ăn năn, sự bồi thường và tạo dựng lại lòng tin. Và nó thường mất nhiều thời gian hơn.

Nhiều người nghĩ rằng họ không thể tha thứ vì điều đó có nghĩa là quay trở lại con đường cũ. Hoàn toàn không phải như vậy. Nhưng bạn cần phải giao phó việc đó cho Chúa.

Làm thế nào để bạn giải phóng những tổn thương của mình? Bạn hãy giao phó việc đó cho Chúa.

*******

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.

Thảo Luận

Bạn cần tha thứ cho ai?

Bạn cần phục hồi mối quan hệ với ai?

Người khác có thể tạo dựng lòng tin với bạn bằng cách nào?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.