Lonely tree in the plowed field - Beautiful landscape background

Cách Sống Hạnh Phúc: Rộng Rãi


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=512ded82d7&mc_eid=UNIQID
Cách Sống Hạnh Phúc: Rộng Rãi
Mục Sư Rick Warren

“Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật; tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Ép-ba-phô-đích mà anh em gởi cho tôi, như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận, và đẹp lòng Ngài.” (Phi-líp 4:18 BTT)

Bạn sống bằng tiền bạn kiếm được, nhưng bạn có được sự tôn trọng và lòng biết ơn của người khác và một di sản cho thế hệ mai sau qua những gì bạn cho đi.

Trong cuộc sống người mà bạn biết ơn nhất là ai? Họ là những người đã đầu tư thời gian, tiền bạc, năng lượng và sự kiên nhẫn vào bạn. Những người mà bạn biết ơn nhất là những người mà họ đã cho bạn nhiều nhất.

Những người cho đi nhiều nhất là những người được biết ơn nhiều nhất. Phao-lô đưa ra một ví dụ về điều này: “Tôi được rất vui mừng trong Chúa, vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa; anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện. Nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn, thì đã làm điều thiện. Hỡi người Phi-líp, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng Tin Lành…thì ngoài hội thánh của anh em, chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả. Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật; tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Ép-ba-phô-đích mà anh em gởi cho tôi, như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận, và đẹp lòng Ngài.” (Phi-líp 4:10, 14-15, 18 BTT)

Có ai biết ơn về lòng rộng rãi của bạn không? Bạn nghĩ được bao nhiêu người sẽ nói về bạn điều này, “Người ấy thật giàu tình thương và sẵn lòng ban cho; họ đã quá đỗi rộng rãi với tôi”?

Hôm nay là thời điểm tốt nhất để cảm ơn những người đã đối xử với bạn bằng tấm lòng rộng rãi. Bạn có thể cảm ơn họ bằng cách gọi cho họ hoặc viết vài dòng cho họ biết họ đã đặc biệt đầu tư cho bạn như thế nào và điều đó có ý nghĩa trong cuộc sống bạn như thế nào. Sau đó, dùng những người đó làm mẫu mực cho bản thân về cách sống quên mình và ban cho một cách rộng rãi đối với người khác.

Thảo Luận

Trong cuộc sống, bạn biết ơn ai nhất?

Bạn tỏ lòng biết ơn của mình như thế nào?

Làm sao bạn có thể đầu tư vào cuộc sống của người khác? Xin kể thêm ra những gì bạn có thể làm được?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=512ded82d7&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=512ded82d7&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=512ded82d7&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick.

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh Thánh nói gì về việc xử lý tiền bạc trong hôn nhân?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22
Kinh Thánh có thực sự dạy về mối quan hệ một vợ một chồng / một vợ một chồng không?
"Đến ngày Eân-ca-na dâng tế lễ, thì chia của lễ ra từng phần ban cho Phê-ni-na, vợ mình, và cho các con trai và con gái mình. " I Sa-mu-ên 1: 4
Kinh thánh nói gì về tảo hôn?
"đến ngày mồng một tháng hai, truyền nhóm cả hội chúng, cứ kể tên từng người từ hai mươi tuổi sắp lên mà nhập sổ theo họ hàng và tông tộc của họ. " Dân-số Ký 1:18
Làm thế nào các tín đồ Tin Lành đã kết hôn có thể tránh được các vấn đề tình cảm?
"Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. " Gióp 1:10