Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh thánh nói gì về hôn nhân?


The Bible records the creation of marriage in Genesis 2:23–24: “The man said, ‘This is now bone of my bones and flesh of my flesh; she shall be called “woman,” for she was taken out of man.’ For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh.” God created man and then made woman to complement him. In the Bible marriage is God’s “fix” for the fact that “it is not good for the man to be alone” (Genesis 2:18).
Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp!
Ma-thi-ơ 19:6
As the Bible describes the first marriage, it uses the word helper to identify Eve (Genesis 2:20). To “help” in this context means “to surround, to protect or aid.” God created Eve to come alongside Adam as his "other half," to be his aid and his helper. The Bible says that marriage causes a man and woman to become “one flesh.” This oneness is manifested most fully in the physical union of sexual intimacy. The New Testament adds a warning regarding this oneness: “So they are no longer two, but one. Therefore what God has joined together, let man not separate” (Matthew 19:6).
Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa,
Ê-phê-sô 5:22
Several of Paul’s epistles refer to marriage and how believers are to operate within the marriage relationship. One such passage is Ephesians 5:22–33. Studying this passage provides some key truths concerning what the Bible says marriage should be.
Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt.
Ê-phê-sô 5:31
The Bible, in Ephesians 5, says a successful biblical marriage involves both the husband and the wife fulfilling certain roles: “Wives, submit to your husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior” (Ephesians 5:22–23). “Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her” (Ephesians 5:25). “In this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated his own body, but he feeds and cares for it, just as Christ does the church” (Ephesians 5:28–29). “For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh” (Ephesians 5:31).
When a believing husband and wife institute God’s principles of marriage in the Bible, a solid, healthy marriage results. A biblically based marriage keeps Christ as the head of the man and the wife together. The biblical concept of marriage involves a oneness between a husband and wife that pictures the oneness of Christ with His church.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 19:6 - Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp!
Ê-phê-sô 5:22 - Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa,
Ê-phê-sô 5:31 - Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.