Beautiful Nature Norway natural landscape aerial photography. lovatnet lake.

Cách Sống Hạnh Phúc: Trở Nên Giống Chúa Jesus Hơn Bằng Cách Ban Cho


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=2de6437a36&mc_eid=UNIQID
Cách Sống Hạnh Phúc: Trở Nên Giống Chúa Jesus Hơn Bằng Cách Ban Cho
Mục Sư Rick Warren

“Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có.” (Phi-líp 2:4-5 BTT)

Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của bạn có được là món quà của Chúa, bởi vì Chúa rộng lượng.

Chúa muốn con cái Ngài trở nên giống như Ngài. Ngài muốn bạn học biết rằng bạn có thể cho đi mà không yêu nhưng bạn không thể yêu mà không cho.

Bạn nói, “Tôi rất yêu con cái tôi!” Bạn có dành cho chúng thời gian của bạn không? “Tôi rất yêu vợ tôi.” Bạn có dành cho vợ mình sự quan tâm của bạn không? Tình yêu là vậy. Bạn trở nên yêu người hơn khi bạn ban cho rộng lượng hơn.

Mỗi khi bạn ban cho một cách rộng lượng, sẽ có một sự thay đổi xảy ra trong con người bạn. Mỗi khi bạn ban cho, trái tim của bạn sẽ chuyển hướng gần hơn về phía Chúa. Bạn yêu thương hơn mỗi khi bạn ban cho. Bạn trở nên giống Chúa Jesus hơn.

Phi-líp đoạn 1:11 chép, “Được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Jêsus Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời.” [BTT]

Những điều chúng ta nói đây ngược với xu hướng hiện hành, bởi vì văn hóa chúng ta không bảo bạn ban cho. Văn hóa chúng ta luôn là “nhận”. Bạn có đồng ý rằng chúng ta đang sống trong nền văn hóa tự kỷ trung tâm tăng dần. Trào lưu sống vị kỷ ngày càng phát triển. Tất cả là về tôi. Tôi, của tôi, nhu cầu của tôi – tôi, tôi, tôi. Chúng ta đương đầu với vấn nạn “tôi”.

Khi bạn rông lượng, bạn sẽ không chú tâm vào mình để có thể ngưng nghĩ đến bản thân và bắt đầu nghĩ về người khác. Phi-líp 2:4-5 chép “Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có.”

Thảo Luận

Khi bạn trở nên rộng lượng hơn, bạn học điều về Chúa?

Xin kể những điều bạn làm trái ngược với văn hóa đương thời để trở nên người rộng lượng hơn?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=2de6437a36&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=2de6437a36&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=2de6437a36&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick.

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.

*********************************

Happiness Habit: Become More Like Jesus By Giving
By Rick Warren

“Don’t look out only for your own interests, but take an interest in others, too. You must have the same attitude that Christ Jesus had.” (Philippians 2:4-5 NLT)

Everything in your life is a gift of God, because God is generous.

God wants his children to become like him. He wants you to learn that you can give without loving but you cannot love without giving.

You say, “I really love my kids!” Do you give them your time? “I really love my wife.” Do you give her your attention? This is what love is all about. You become more loving when you become more generous.

Every time you’re generous, a change takes place in you. Every time you give, your heart moves another tweak up the dial toward God. You become more loving every time you give. You become more like Jesus.

Philippians 1:11 says, “May you always be filled with the fruit of your salvation — the righteous character produced in your life by Jesus Christ — for this will bring much glory and praise to God” (NLT).

What we’re talking about here is extremely counter culture, because our culture does not tell you to give. Everything in our culture says “get.” Would you agree we’re living in an increasingly self-centered culture? Narcissism is on the rise. It’s all about me. Me, my stuff, my needs — me, me, me. We have a “me” problem!

When you’re generous, it gets the focus off you so that you can stop thinking about yourself and start thinking about others. Philippians 2:4-5 says, “Don’t look out only for your own interests, but take an interest in others, too. You must have the same attitude that Christ Jesus had.”

Talk It Over

What have you learned about God as you have become more generous?

What are some ways you can counteract culture and become more generous?

If you have never accepted Jesus as your Savior, and want to learn more, visit the
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=2de6437a36&mc_eid=UNIQID) section on the Daily Hope website.

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=2de6437a36&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=2de6437a36&mc_eid=UNIQID) today’s audio teaching from Pastor Rick.

This devotional © 2016 by Rick Warren. All rights reserved. Used by permission.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.