Beautiful winter landscape, amazing view on the frozen lake covered with white clean snow, cold but wonderful weather, Iceland, Scandinavia

Cách Sống Hạnh Phúc: Đức Tin Của Bạn Lớn Lên Khi Bạn Rộng Lượng


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=50cdb63c1b&mc_eid=UNIQID
Cách Sống Hạnh Phúc: Đức Tin Của Bạn Lớn Lên Khi Bạn Rộng Lượng
Mục Sư Rick Warren

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.” (Phi-líp 4:6 BTT)

Mỗi khi bạn thể hiện sự rộng lượng, bạn làm đức tin mình mạnh mẽ.

Tại sao vậy? Bởi vì khi bạn có được điều gì đó, thay vì dùng cho mình, bạn dùng nó để giúp đỡ người khác, và rồi bạn nương tựa vào Chúa trợ giúp bạn.

Khi bạn chọn lựa giúp đỡ một người bạn đang trong cảnh khó khăn không trả hóa đơn chi tiêu hàng tháng được, bạn sẽ học cách tin vào sự trợ giúp của Chúa.

Khi thời giờ của bạn hạn hẹp, thay vì sử dụng thời giờ cho công việc riêng của mình, bạn sử dụng thời giờ đó để giúp người khác, bạn phải tin rằng Chúa sẽ gia hạn cho bạn để bạn có thì giờ làm xong chuyện riêng của mình.

Đức tin của bạn được tăng trưởng khi bạn biết nương tựa vào Chúa trong những hoàn cảnh đó và tin cậy nơi Ngài. Bạn chọn sự cầu xin, thay vì sự lo lắng và tin răng Chúa sẽ vùa giúp nhu cầu của bạn.

Phi-líp 4:6 chép: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.”

Hơn 33 năm ở Saddleback, chúng tôi đã có sáu lần kêu gọi mọi người dâng hiến hơn việc dâng hiến bình thường của họ. Trong mỗi lần đó, Chúa thử thách đức tin của chính tôi. Thực sự, trong một lần kêu gọi, Chúa hướng dẫn vợ tôi là Kay cùng tôi dâng trọn số tiền lương của mình trong thời gian ba năm. Bạn có nghĩ rằng đó là một sự thử thách đức tin không? Làm thế nào chúng tôi có thể sinh sống nếu chúng tôi dâng trọn tiền lương của mình (điều này xảy ra trước khi tôi viết sách)? Điều đó có nghĩa là trong ba năm đó, chúng tôi phải tin vào Chúa bằng cách nào đó trợ giúp việc thu nhập của chúng tôi.

Đó là sự thử rèn đức tin của tôi. Mỗi lần Chúa thử rèn tôi, đức tin tôi càng tăng lên, càng mạnh mẽ thêm lên qua sự thành tín của Chúa. Chúa cũng sẽ ban cho bạn như vậy khi bạn ban cho một cách rộng rãi.

Thảo Luận

Xin kể ra một lần nào trong cuộc sống bạn phải đặt đức tin vào sự trợ giúp của Chúa vì bạn đã cho đi bằng sự rộng rãi của lòng mình.

Bạn cầu xin Chúa trợ giúp bạn điều gì trong hôm nay? Bạn có cho Chúa biết bạn đang sẳn lòng cho đi một cách rộng rời tiền bạc và thời giờ của bạn chưa?

Làm thế nào và trong những cách nào Chúa trợ giúp bạn trong hoàn cảnh hiện tại mà bạn không ngờ được?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=50cdb63c1b&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=50cdb63c1b&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=50cdb63c1b&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick.

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.