Beautiful winter landscape, amazing view on the frozen lake covered with white clean snow, cold but wonderful weather, Iceland, Scandinavia

Đừng Để Tính Kiêu Ngạo Hướng Dẫn Bạn


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=25b78cbe66&mc_eid=UNIQID
Đừng Để Tính Kiêu Ngạo Hướng Dẫn Bạn
Mục Sư Rick Warren

“Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình.” (Phi-líp 2:3)

Mỗi xung đột trong mối quan hệ điều có yếu tố kiêu ngạo trộn lẫn vào. Mẫu tự đứng giữa trong chữ “pride” (kiêu ngạo) là gì? I(Tôi). Mẫu tự đứng giữa trong chữ “crime” (tội ác) là gì? I(Tôi). Mẫu tự đứng giữa của chữ “sin” (tội lỗi) là gì? I(Tôi).

Vấn đề của chúng ta nằm ở “Tôi”! “Tôi” muốn điều “Tôi” muốn và “Tôi” muốn có nó ngay bây giờ, và điều này đã gây ra biết bao nhiêu nan đề. Trong bất cứ mối quan hệ nào, đừng bao giờ để tính kiêu ngạo hướng dẫn bạn, bởi vì kiêu ngạo và cội rễ của mọi điều ác.

Kinh Thánh chép trong Phi-líp 2:3, “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình.” (BTT) Sứ đồ Phao-lô nói rằng có hai loại kiêu ngạo gây xung đột. Một là tham vọng ích kỷ (tranh cạnh) và hai là tự phụ hão huyền (hư vinh). Tham vọng ích kỷ nói rằng “Tôi là tất cả”, và tự phụ hão huyền nghĩa là “Tôi lúc nào cũng đúng.”

Tham vọng ích kỷ gây ra đủ thứ nan đề. Gia-cơ 3:16 chép “Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác.” Khi bạn thấy đủ mọi lộn lạo tại sở làm, tại nhà thờ, tại nhà, trong hôn nhân, ngay cả trong chính quyền, bạn có thể biết rằng tham vọng ích kỷ và lòng ganh tị đã gây ra điều đó.

Tự phụ hão huyền là thái độ cho rằng bạn lúc nào cũng đúng. Bản dịch mới trong sách Phi-líp 2:3 chép rằng “Đừng làm điều gì vì tham vọng ích kỷ hoặc hư vinh.” Chúng ta mắc phải điều này trong mọi lãnh vực của đời sống, nhất là trên mạng xã hội. Tạo cho mình một hình ảnh trên mạng đẹp hơn thực tế là một cám dỗ rất lớn.

Trong sách Ga-la-ti, sứ đồ Phao-lô liệt kê khoảng 17 hậu quả của lối sống kiêu ngạo. Ông nói khi chúng ta sống một cuộc sống tự cho mình là trung tâm, kiêu ngạo xuất hiện dưới mọi hình thức. Ông bắt đầu bằng việc nói đến những điều như sống buông thả xuất hiện trong tình dục vô luân và ăn chơi phóng đãng và say sưa. Đó là điều không tránh khỏi.

Nhưng hầu hết những điều được liệt kê thật sự liên quan đến tội lỗi. Ga-la-ti 5:19-21 chép rằng “Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét…Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời.” (BTT)

Nếu bạn muốn có những mối quan hệ tốt đẹp, bạn phải biết sống hòa hợp. Và nếu bạn muốn sống hòa hợp, bạn phải khiêm nhường. Đừng bao giờ để tính kiêu ngạo hướng dẫn mình.

Thảo Luận

Bạn mô tả điều căn bản trong các mối quan hệ của mình như thế nào? Bạn đang ở trong quan hệ phục vụ lợi ích cá nhân hay phục vụ người khác?

Những cách thực tế để duy trì được sự khiêm nhường trong một mối quan hê là gì?

Bạn thấy tính kiêu ngạo đã làm gãy đổ những mối quan hệ như thế nào? Hôm nay bạn cần làm gì để hàn gắn nó lại?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=25b78cbe66&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=25b78cbe66&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=25b78cbe66&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick.

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Có bất kỳ lý do chính đáng nào để ly dị ngoài những gì Kinh Thánh xác định cụ thể không?
"Song ta phán cùng các ngươi: Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu người nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm. " Ma-thi-ơ 5:32
Có sai khi một người chồng và người vợ theo đạo Cơ-đốc đến nhà thờ riêng biệt không?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31