Beautiful woman standing on a pier with arms raised feeling the freedom

Chúa Uốn Nắn Bạn Cho Sự Phục Vụ


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=894226e80f&mc_eid=UNIQID
Chúa Uốn Nắn Bạn Cho Sự Phục Vụ
Mục Sư Rick Warren

“Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:10, BTT)

Chúa uốn nắn bạn để hầu việc Ngài.

Kinh Thánh nói “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:10, BTT)

Trước khi bạn sanh ra, Chúa đã ấn định những cống hiến nào mà Ngài muốn bạn làm trong cuộc đời bạn. Chúa đã không đặt bạn trên hành tinh này để choán đất, để sử dụng tài nguyên, và rồi chết. Không! Ngài đặt để bạn ở đây để phục vụ Ngài bằng cách phục vụ những người khác.

Và không một ai có thể là bạn cả. Nếu bạn không phục vụ Chúa theo cách mà Ngài đặt để bạn phục vụ Ngài, thì thế giới bị thiếu đi một mảnh của bản ghép hình.

Một tên gọi khác cho “các công việc tốt lành” là “mục vụ”. Bất cứ khi nào bạn dùng tài năng và khả năng mình để giúp người khác, thực sự bạn đang thực hiện mục vụ cho họ. Kinh Thánh ghi “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.” (1 Phi-e-rơ 4:10, BTT)

Bạn biết những tài năng mà bạn có chứ? Những tài năng đó không được ban vì lợi ích của cá nhân bạn. Chúa đã ban cho bạn những tài năng đó để giúp ích cho những người khác. Đó là lý do không một ai có hết tất cả các tài năng. Chúa kết nối vũ trụ này lại để chúng ta cần lẫn nhau.

Khi đến Thiên Đàng, bạn sẽ yêu kính Chúa, vì thế Ngài muốn bạn thực tập ngay bây giờ. Bạn sẽ phải yêu mến người khác trên Thiên Đàng, vì thế Ngài muốn bạn thực tập ngay bây giờ. Bạn sẽ tăng trưởng tâm linh trên Thiên Đàng, vì thế Ngài muốn bạn thực tập ngay bây giờ. Và bạn sẽ phục vụ Chúa trên Thiên Đàng, vì thế Ngài muốn bạn thực tập ngay bây giờ.

Bạn phục vụ Chúa bằng cách phục vụ người khác. Trên đất này, phục vụ Chúa trực tiếp là điều không thể. Cách duy nhất mà bạn có thể phục vụ Ngài trên đất là phục vụ những người khác. Vì thế bất cứ lúc nào bạn giúp đỡ ai đó, Chúa nói rằng như thể bạn đang làm việc ấy cho Ngài. Bạn đang thực tập trên trái đất những gì bạn sẽ làm trong cõi vĩnh hằng.

Thảo Luận

Chúa uốn nắn bạn trong những cách độc nhất nào để bạn có thể phục vụ những người khác một cách tốt đẹp?

Bạn sử dụng tài năng và khả năng của bạn để phục vụ những người khác như thế nào?

Bạn nên phục vụ với động lực nào?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=894226e80f&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=894226e80f&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=894226e80f&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick.

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc?
"Ngài phán rằng: Ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm với người; " Mác 10:11
Tại sao tôi phải kết hôn?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Làm thế nào để tôi có thể khôi phục lại cuộc hôn nhân của mình?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Có sai khi một người chồng và người vợ theo đạo Cơ-đốc đến nhà thờ riêng biệt không?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31
Tôi đã đính hôn với một người không tin. Tôi nên làm gì?
"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? " II Cô-rinh-tô 6:14