Beautiful Nature Norway natural landscape.

Gia Đình Của Chúa Giúp Bạn Trưởng Thành Như Một Môn Đệ


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=53dfb9a96b&mc_eid=UNIQID
Gia Đình Của Chúa Giúp Bạn Trưởng Thành
Như Một Môn Đệ
Mục Sư Rick Warren

“Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương.” (Ê-phê-sô 4:16, BTT)

Chúa không muốn bạn vẫn mãi là trẻ con trong phương diện thuộc linh. Ngài nói “Hãy trưởng thành! Ta không muốn con mãi là con đỏ thuộc linh suốt cuộc đời con. Ta muốn con hãy trở nên như Đấng Christ. Ta muốn con trưởng thành.”

Nhưng vấn đề là ở chỗ này: Bạn không thể làm việc này bằng sức mình. Trẻ con không tự lớn lên. Chúng cần một nơi gọi là gia đình. Và bạn cần một gia đình thuộc linh, như thể khi còn nhỏ bạn đã cần ai đó nuôi bạn trưởng thành.

Kinh Thánh ghi “Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương.” (Ê-phê-sô 4:16, BTT)

Là một mục sư, công việc của tôi là bảo đảm rằng tín hữu trong hội thánh phải tăng trưởng. Đó là công việc của tất cả mục sư, những người lãnh đạo, những thầy cô giảng dạy Kinh Thánh, và những vị lãnh đạo nhóm nhỏ. Thực tế, Kinh Thánh nói về những vị này như sau: “để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ.” (Ê-phê-sô 4:12, BTT)

Kinh Thánh có một từ chỉ về sự tăng trưởng này. Đó gọi là môn đệ hóa. Môn đệ hóa là một tiến trình phát triển từ một con trẻ thuộc linh trở nên một người trưởng thành thuộc linh. Điều đó có nghĩa là bạn trưởng thành trong đức tin. Bạn sẽ mạnh mẽ hơn. Bạn đang phát triển các cơ bắp.

Vậy bằng cách nào bạn trưởng thành như một môn đồ?

Trong sách Công vụ đoạn 2:41-42, và 46 cho chúng ta thấy cách các môn đồ trong Hội Thánh đầu tiên trưởng thành : “Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-têm; và trong này ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội Thánh. Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. …Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà.” (Công-vụ các sứ đồ 2:41-42, 46, BTT)

Trước nhất, bạn tin. Kế đó, bạn chịu phép báp-têm. Và, điều quan trọng là bạn chọn một gia đình Hội Thánh, tham gia thờ phượng chung trong Hội Thánh và thông công trong nhóm nhỏ. Hãy học từ những vị lãnh đạo ở Hội Thánh. Học từ các bạn xung quanh. Cam kết để tăng trưởng thuộc linh như một môn đồ và như một chi thể trong Thân Thể của Đấng Christ.

Thảo Luận

Điều gì ngăn trở bạn nối kết với gia đình Hội Thánh?

Là một môn đồ, bạn đã tăng trưởng như thế nào khi bạn nối kết với Thân Thể của Đấng Christ?

Bạn nghĩ vì lẽ gì mà Chúa muốn người khác đóng một vai trò trong việc tăng trưởng thuộc linh của bạn?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=53dfb9a96b&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:


Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc?
"Ngài phán rằng: Ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm với người; " Mác 10:11
Tại sao tôi phải kết hôn?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Làm thế nào để tôi có thể khôi phục lại cuộc hôn nhân của mình?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Có sai khi một người chồng và người vợ theo đạo Cơ-đốc đến nhà thờ riêng biệt không?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31
Tôi đã đính hôn với một người không tin. Tôi nên làm gì?
"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? " II Cô-rinh-tô 6:14