Young man traveller in bright clothes sitting at the edge of cliff in Goreme, Cappadocia, Central Turkey, and watching sunset in the mountains

Chúng Ta Không Cần Chống Trả Những Lời Chỉ Trích


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=c6e2350a42&mc_eid=UNIQID
Chúng Ta Không Cần Chống Trả Những Lời Chỉ Trích
Mục Sư Rick Warren

“Tôi sai sứ giả đến nói cùng chúng rằng: Ta mắc làm công việc lớn, xuống không đặng. Lẽ nào để công việc dứt trong khi bỏ nó đặng đi xuống với các ngươi? Chúng sai nói với tôi bốn lượt như vậy; song tôi đáp lại với chúng cũng y nhau.” (Nê-hê-mi 6:3-4)

Người tiêu cực sẽ chi phối bạn. Bạn biết rằng Chúa giao cho bạn một sứ mệnh quan trọng. Nhưng những người bi quan này nói với bạn rằng bạn không phải là người thích hợp cho việc đó. Bạn có ý tưởng thật sai lầm. Bạn đang thực hiện một cách sai trật.

Dùng Nê-hê-mi để làm thí dụ. Nê-hê-mi không phải là một mục sư hay thầy tế lễ. Ông là một thương gia. Nước Do Thái bị người Ba-by-lôn chiếm. Người Do Thái bị lưu đày tới 70 năm – rồi thì người Ba-by-lôn để cho họ trở về xứ. Thành Giê-ru-sa-lem đã bị phá hủy và không được bảo vệ. Nê-hê-mi nảy ra một ý tưởng lớn. “Ta sẽ xây lại thành phố của ta. Và ta sẽ bắt đầu xây lại tường thành để bảo vệ nó.”

Lập tức ông đối đầu với sự chống nghịch.

Kẻ thù của dân Do Thái không muốn thấy thành Giê-ru-sa-lem được bảo vệ. Những người lãnh đạo nhận chân rằng mỗi cơ hội đều đi kèm với sự chống đối. Tôi không bao giờ làm xong bất cứ công việc gì trong đời mình mà không gặp chống đối từ một số người. Cơ hội cộng với sự chống đối bằng với ý Chúa.

Kẻ thù của Nê-hê-mi cố dùng đủ phương cách để chận đứng ông trong công việc xây lại tường chung quanh thành Giê-ru-sa-lem. Họ cố trêu chọc, đặt chuyện, và hăm dọa. Khi không có điều nào đem đến hiệu quả, họ lại cố trì hoãn ông bằng việc đàm phán.

Những người chỉ trích bạn – những kẻ bi quan muốn cản trở bạn làm công việc mà Chúa đã gọi bạn làm – sẽ dùng những thủ đoạn giống như vậy. Họ sẽ nhạo báng, tung ra lời đồn đại về bạn, và thậm chí còn hăm dọa bạn để ngăn chặn bạn làm công việc mà Chúa muốn bạn thực hiện.

Những thay vì chú tâm nghe họ, hãy đáp ứng như cách mà Nê-hê-mi đã làm.

“Tôi sai sứ giả đến nói cùng chúng rằng: Ta mắc làm công việc lớn, xuống không đặng. Lẽ nào để công việc dứt trong khi bỏ nó đặng đi xuống với các ngươi? Chúng sai nói với tôi bốn lượt như vậy; song tôi đáp lại với chúng cũng y nhau.” (Nê-hê-mi 6:3-4)

Chúng ta không cần phải tranh luận với những người bi quan. Không đáng. Ông Billy Graham có lần đã nói với tôi là các bạn có thể tham dự vào một cuộc chiến không đem lại hiệu quả nào, nhưng đối thủ của bạn sẽ thích thú về việc đó. Ông đã nói đúng. Nếu bạn muốn tranh cãi với đối thủ về công việc bạn đang làm, bạn sẽ chỉ mất thì giờ mà thôi.

Nê-hê-mi không bảo vệ cho việc ông làm. Bạn cũng không phải bảo vệ nữa. Hãy để cho nó qua đi. Hãy có đủ đức tin chờ đợi ngày mà công việc Chúa làm qua đời sống bạn sẽ được chứng tỏ là đúng. Ngày ấy sẽ đến.

Thảo Luận

Tại sao khó làm ngơ những người có thái độ bi quan?

Làm thế nào để bạn đối diện với các kẻ chống đối và những người bi quan khi bạn đi theo Chúa?

Điều gì bạn sẽ nói với những người bi quan dựa vào điều bạn học được ngày hôm nay?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?