Winter panoramic landscape with mountain on background

Hôm Nay Là Ngày Để Được Cứu Rỗi!


Hôm Nay Là Ngày Để Được Cứu Rỗi!
Mục Sư Rick Warren

“Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.” (Lu-ca 23:43)

Khi tên tội phạm bị treo trên thập tự giá cạnh Chúa Jesus xin Ngài nhớ đến anh, Chúa Jesus đáp: “Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.” (Lu-ca 23:43). Với câu trả lời của Ngài, Chúa Jesus cho chúng ta thấy bốn đặc điểm của sự cứu rỗi mà chúng ta có thể trông cậy và tin tưởng.

Trước hết, Ngài nói “hôm nay”. Điều đó có nghĩa là sự cứu rỗi xảy ra ngay lập tức. Ngay thời điểm bạn cầu xin Chúa Jesus cứu bạn, điều đó đã được hoàn thành. Khi bạn qua đời, bạn hoặc sẽ được bước thẳng vào trong sự hiện diện của Chúa tức khắc, hoặc bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời ngay.

Thứ hai, sự cứu rỗi là chắc chắn. Ngài phán: “Hôm nay ngươi sẽ.”

Không phải là “ngươi có thể”, cũng không phải “Ta hy vọng vậy”, cũng không phải “Để ta xét lại.” Khi Đức Chúa Trời phán: “Ngươi sẽ”, thì bạn sẽ được. Khi bạn tiếp nhận Chúa Jesus, bạn có thể chắc chắn về sự cứu rỗi của mình rồi.

Thứ ba, sự cứu rỗi là một mối liên hệ. Ngài phán: “Ngươi sẽ ở với Ta.”

Sự cứu rỗi không phải là một tôn giáo. Nó cũng không phải là nguyên tắc, điều lệ, hoặc là lễ nghi. Sự cứu rỗi là một mối liên hệ. Liên hệ đó không đợi khi bạn vào thiên đàng mới bắt đầu; nó bắt đầu ngay khi bạn sống trên đất này. Chúa Jesus muốn là người bạn tốt nhất của bạn, muốn trò chuyện với bạn luôn luôn. Đức Chúa Trời tạo dựng bạn cho mối tương giao với Ngài!

Thứ tư, Chúa Jesus phán: “hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.” Thiên đàng là một nơi có thật, và tồn tại đời đời.

Có hai tên tội phạm bị đóng đinh cùng lúc với Ngài, mỗi người một bên. Chúa Jesus cho họ cơ hội lựa chọn cứu rỗi, và Ngài cũng cho bạn cơ hội y như vậy. Ngài không bắt buộc bạn yêu Ngài. Ngài không bắt buộc bạn tin cậy Ngài, Ngài không bắt buộc bạn tiếp nhận thiên đàng. Có hai cách đáp ứng. Một người từ chối Chúa Jesus, người kia ăn năn tin nhận Ngài. Bạn cũng có thể quyết định như vậy.

“Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:13) Nếu bạn sẵn sàng kêu cầu Danh Chúa và nhận biết lẽ thật cứu rỗi, thì hãy quyết định làm điều này cho số phận đời đời của bạn một lần đủ cả.

“Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (2 Cô-rinh-tô 6:2)


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tôi nên làm gì nếu không quyết định được mình nên hẹn hò với ai?
"Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. " Gia-cơ 1:5
Việc trở thành một người trong hôn nhân nghĩa là gì?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22