Aerial view of lava lake of Puu Oo crater of Kilauea volcano in Big island, Hawaii

Ba Điều Bạn Cần Để Đạt Được Mục Tiêu


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=fc9bfd003d&mc_eid=UNIQID
Ba Điều Bạn Cần Để Đạt Được Mục Tiêu
Mục Sư Rick Warren

“We plan the way we want to live, but only GOD makes us able to live it.” (Proverbs 16:9 MSG)

“Lòng người toan định đường lối mình; Song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.” (Châm ngôn 16: 9)

Bạn vạch ra con đường mình đi, nhưng chỉ có Chúa mới ban cho bạn sức và năng lực để thực hiện. Tại sao? Vì Chúa cung cấp ba điều bạn phải làm để đạt được mục tiêu và thay đổi đời sống.

Bạn cần Đức Thánh Linh ban năng lực.
Bạn cần Đức Thánh Linh ban năng lực để tạo nên những biến đổi mà chính bạn không thể tự làm. Điều này không căn cứ trên ý chí, mà dựa trên quyền năng của Chúa. Không căn cứ vào nỗ lực, mà dựa vào lòng tin cậy.

Xa-cha-ri 4: 6 chép: “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”

Bạn cần Lời Chúa hướng dẫn.
Kinh Thánh là cẩm nang cho đời sống. Càng đọc, học, ghi nhớ, và suy gẫm Lời Chúa càng nhiều, bạn càng thành công và đạt được mục đích sống.

Khi Giô-suê được ban cho niềm mơ ước tiến chiếm Đất Hứa – một mục tiêu ông phải làm cả phần đời còn lại – Đức Chúa Trời phán với ông những lời này: “Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.” (Giô-suê 1: 8)

Bạn cần con dân Chúa hỗ trợ bạn.
Bạn sẽ không thể đạt được mục tiêu của mình bằng sức riêng. Cần phải có một số người cùng làm việc để hoàn thành một ước muốn!

Một đám đông không thể hỗ trợ bạn, nhưng một nhóm nhỏ thì có thể. Họ biết khi bạn ốm đau, khi bạn trải qua khó khăn, khi bạn cần nghỉ ngơi. Bạn có thể chia sẻ mục tiêu và sự thành công cũng như thất bại của mình, họ sẽ vui với bạn, khích lệ bạn tiếp tục. Bạn sẽ cần đến điều đó khi bạn chọn những mục tiêu đúng đắn và hết lòng theo đuổi mục tiêu ấy.

“Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó; một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt.” (Truyền đạo 4: 12)

Suy gẫm Lời Chúa hằng ngày, năm 2016 – Mục Sư Rick Warren. Tác giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi cho phép.

Thảo luận

Tại sao tin cậy nơi Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động trong đời sống là điều khó khăn đối với bạn?

Bạn cần làm gì để Lời Chúa trở nên một phần của nếp sống hàng ngày hầu cho bạn được ảnh hưởng bởi sự dẫn dắt và khôn ngoan ấy?

Ai là người thân xung quanh, bao gồm nhóm nhỏ, mà bạn có thể tin tưởng để tìm kiếm sự trợ giúp khi bạn theo đuổi những mục tiêu của mình?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Là một người chồng tin kính nghĩa là gì?
"Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi. " Ga-la-ti 2:20
Có sai khi có một mối quan hệ lãng mạn với một người họ hàng thân thiết?
"Các ngươi chớ làm một trong mấy việc đó mà tự gây cho mình ô uế; bởi dân mà ta sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi đã thành ô uế vì cớ làm các việc đó. " Lê-vi Ký 18:24
Bạn có thể cho tôi một số lời khuyên về mối quan hệ Tin Lành được không?
"Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. " Phi-líp 4:6