Young woman traveller wearing hoodie, backpack and jeans standing and watching sunrise in mountains over Goreme, Cappadocia, Central Turkey

Ân Tứ Của Bạn Là Để Giúp Người Khác


Ân Tứ Của Bạn Là Để Giúp Người Khác
Mục Sư Rick Warren

“Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.” (I Phi-e-rơ 4:10 BTT)

Kinh Thánh I Phi-e-rơ 4:10 có chép: “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (BTT). Khi bạn sử dụng những khả năng mình có để giúp đỡ lẫn nhau thì Chúa được vinh hiển.

Đức Chúa Trời đã tạo dựng bạn để góp phần. Ngài không phải ban cho bạn tài năng và khả năng vì lợi ích riêng của bạn. Chúng được ban cho bạn vì lợi ích của người khác, và tài năng của những người khác được ban cho họ vì lợi ích của bạn.

Tôi rất biết ơn những người có tài trong những lãnh vực mà tôi không giỏi. Ví dụ, tôi rất biết ơn những kế toán viên. Bởi vì tôi rất dở về kế toán! Tôi biết ơn những người biết làm thuế.

Tôi biết ơn những người có khả năng về máy móc. Nếu cho tôi sửa bộ chế hòa khí thì tôi không biết phải làm sao. Tôi thậm chí còn không biết nó nằm ở đâu!

Mọi người đều có những tài năng khác nhau.

Chúa đã ban cho tôi một số tài năng. Một trong những tài năng của tôi là lấy lời Chúa và làm cho người khác hiểu rõ lời Ngài. Khi tôi sử dụng tài năng đó, bạn sẽ được phước. Tài năng của tôi là dành cho bạn. Nó nhằm để gây dựng bạn.

Nhưng ở đây, điểm quan trọng: Bạn cũng có tài năng. Bạn định khi nào sẽ bắt đầu ban phước cho người khác? Bạn định khi nào sẽ bắt đầu giúp đỡ người khác?

Nếu bạn không sử dụng các tài năng mà Chúa đã ban cho bạn thì những người khác sẽ bị lừa. Cách bạn đem lại sự vinh hiển cho Chúa là sử dụng tài năng của bạn. “Hãy dùng ân tứ của bạn để phục vụ lẫn nhau.” Đức Chúa Trời được tôn vinh khi bạn sử dụng những khả năng của mình để phục vụ người khác.

*****************

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=84eef23277&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope.


Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.

Thảo Luận

Những ơn Chúa đã ban cho bạn là gì?

Bạn sử dụng chúng như thế nào để phục vụ người khác? Theo bạn, Chúa muốn bạn sử dụng chúng vì lợi ích của người khác như thế nào?

Bạn cần chấp nhận sự giúp đỡ từ một ai đó để người đó có thể sử dụng những ơn của mình đem lại sự vinh hiển cho Chúa như thế nào?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Một Cơ đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với một người không theo Tin Lành có đúng không?
"Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? " II Cô-rinh-tô 6:15
Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6