“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
thanh ca httl viet nam
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca tin lanh bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Ca Khen Thiên Đạo

Ca Khen Thiên Đạo
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Kinh Thánh
Nhịp: 4/4
Bài số: 153
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú: